Заявление за становище за обект с ИЙЛ, спрян от експлоатация

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

З А Я В Л Е Н И Е

 

От ...............................................................................................................................................................

/ трите имена на управителя, изп. директор /

……………………………………………………………………………….………………………....…

/ юридическо лице, осъществяващо дейността в обекта /

……………………………………………………………………………….……………………..…..…

/ седалище и адрес на управление /

ЕИК……………………………………………………………………………………………………….

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да бъде издадено становище за възстановяване дейността на обект с източници на йонизиращи лъчения, временно спрян от експлоатация

Обект с ИЙЛ:

……………………………………………………………………………………………..…….

Адрес: ……………………………………………………………………………………………...…….

……………………………………………………………………………...……………………………..

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

Подпис:......................