Заявление за регистрация обект за производство на бутилирани води 466

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

за регистрация на обект за производство на бутилирани води

От ..............................................................................................................................................................

(трите имена)

живущ: гр./с. …………………….. ......................................район.........................................................

ж.к./ ул. ...................................................................... №......... бл.......вх....... ап........тел.......................

в качеството на ….………………. ........................................................тел.: ........................................

/собственик, управител, изпълнителен директор, представител по пълномощие - № и дата на нотариално заверено пълномощно/

на фирма ………......................................................................................................................................

със седалище …......................................................................................................................................

адрес на управление: гр./с................................................................район............................................

ж.к./ ул. ...................................................................... №......... бл.......вх....... ап........тел.......................

код по БУЛСТАТ/ЕИК ………………………………………………………………………………..

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Моля да регистрирате обект за произвоство на бутилирани води ……………………..……

.....................................................................................................................................................................

(наименование и вид на обекта

с адрес: гр./с..............................................................................район.......................................................

ж.к./ ул. ...................................................................... №......... бл.......вх....... ап........тел.......................

Декларирим, че:

 1. Обектът отговаря на хигиенните изисквания.
 2. Има разработена технологична документация за групите храни, които ще се произвеждат в обекта;
 3. В обекта има въведени и се прилагат:
 • добри практики за производство и търговия на храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури, разработени на принципите на НАССР, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо;
 • цялостна система за управление на безопастността на храните.
 1. В обекта ще се произвеждат:
 • Натурални минерални бутилирани води;
 • Изворни бутилирани води;
 • Трапезни бутилирани води.

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

 • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

 • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

 • по електронен път на адрес:………………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

Подпис:......................