Заявление за изготвяне на здравна оценка на седмично учебно разписание 1350

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

за изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания

 

от ..............................................................................................................................................................

(име, фамилия)

……………..…………………….. .............................................................................................................

(длъжност)

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Моля, да бъде изготвена здравна оценка на седмичното учебно разписание

за ………………..……………срок на учебната ……….……………../ ……………..……… година

на училище ………………………………………………………………………………………………

адрес: гр./с. ………………………..., ул. ……………………………………………………………….

тел.: …………………………………

Приложение:

  1. Седмично учебно разписание на учебните занятия, утвърдено от директора на училището /учебните предмети се изписват с пълно наименование, без кодове и без имена на учители/;
  2. Брой паралелки в училището;
  3. Брой ученици в училището;
  4. Платежен документ/ фактура или копие от платежно с печат на обслужващата банка.

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес:……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

                                                                                                                         Подпис:......................