Заявление за заличаване на регистрация на бут. мин.води 258

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ОЗ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ...............................................................................................................................................................

…………………………....………………….............................................................................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            Моля да ми бъде заличено Удостоверение за регистрация .....................................................................................................................................................................

на стопанисвания от мен обект ...............................................................................................................

намиращ се ................................................................................................................................................

поради ........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

 

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска праткана адрес: ..…………..……………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:…………………………….…………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

 

                                                                                                                        Подпис:......................