Хигиенно заключение отпадъци

Вх.№........................................                                            

 

ДО

ДИРЕКТОРА                                                                     Директор ДНЗБ:

НА РЗИ - ПЛОВДИВ                                                        Началник отдел:

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От.....................................................................................................................................................................

/трите имена/

в качеството си на представител на Фирма: ……………………………………………..........................

ЛК №………………………………………….

ЕГН …………………………….

Адрес: ……………………………………………………………………………………………………

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Директор,

 

Моля разрешението Ви за Обект:……………………………………….…………………………………

Гр………………………………. ул. ……………………………………………………………………….

Съдебна регистрация: Ф.Д.№ …………………………..…при ……………………………. Окръжен съд ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………

Телефон за връзка: ……………………………………………

да бъде издадено Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

 

            Прилагам:

  1. Становище за класификация на отпадъците
  2. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка; класификация на отпадъка.
  3. Декларация за годишното количество генериран отпадък от хуманната медицина.
  4. Документ за платена държавна такса.

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка на адрес:……………………………………..…………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………….

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

 

Дата:   ......................................                                            Подпис:.................................