Удостоверения болници чл. 47

Вх. №……………/……………………..

 

ДО

МИНИСТЪРА НА

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

С О Ф И Я

 

ЧРЕЗ

ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР  НА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „МЕДИЦИНСКИ НАДЗОР“

СОФИЯ

 

ЧРЕЗ                                                                                    Директор ДМД:

ДИРЕКТОРА                                                                     Директор ДНЗБ:

НА РЗИ – ПЛОВДИВ                                                       Началник отдел:                                                                                                                                      

 

З   А  Я  В  Л  Е  Н  И  Е

от  д-р ...................................................................................................................................................

(имена на Изп. директор / Управител на лечебното заведение)

 

……………………………………………………………………………………………..….

(наименование на лечебното заведение по търговска регистрация)

 

……………………………………………………………………..………………………….

(седалище и адрес на управление на лечебното заведение)

 

Моля, на основание чл. 46, ал. 1 и  ал. 2 от Закона за лечебните заведения да ми бъде издадено Разрешение за осъществяване на лечебна дейност.

 

Лечебното заведение ще осъществява следните дейности:

 1. диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболнична помощ;
 2. Родилна помощ;
 3. Рехабилитация;
 4. Диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от друго лечебно заведение;
 5. Трансплантации на органи, тъкани и клетки;
 6. Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки, трансфузионен надзор;
 7. Диспансеризация;
 8. Клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия съгласно действащото в страната законодателство;
 9. Учебна и научна дейност

(огражда се исканата дейност)

 

По следните медицински специалности:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………..………………………………….

 

Лечебната дейност ще се осъществява в Клиника/Отделение по:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….……………..………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 

ПРИЛАГАМ СЛЕДНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ЧЛ. 47 ОТ ЗЛЗ:

 

 1. Данни за единния идентификационен код за дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;
 2. Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение;
 3. Диплома за съответното висше образование на лицата, управляващи лечебното заведение, а за лицата по чл. 63, ал.1 от ЗЛЗ, съответно и диплома, свидетелство или удостоверение за квалификация по здравен мениджмънт.
 4. Данните от документа за самоличност - за членовете на изпълнителните и контролните органи на лечебното заведение;
 5. Разрешение от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение;
 6. Документи за платена държавна такса.

 

 

Телефони за връзка: .................................   .....................................   ..........................................

 

Дата: ................................                                                        

 

Подпис: ...........................