Становище по чл. 81 т.2

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор ДМД:

ДО

ДИРЕКТОРА                                                                     Началник отдел:

НА РЗИ - ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

От ................................................................................................................................................................,

(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

представляващ лечебно заведение ...........................................................................................................

......................................................................................................................................................................,

(наименование на лечебното заведение за извънболнична помощ)

рег. № .................. с адрес: ..........................................................................................................................

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля на основание чл. 81, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от Закона за лечебните заведения да бъде издадено удостоверение за недостатъчност, необходимо за сключване на договор с НЗОК за осъществяване на пакет извънболнична медицинска помощ от следните лекари специалисти:

 1. ..................................................................................................................................................................

(трите имена)

.......................................................................................................................................................................

(специалност за договор с РЗОК)

......................................................................................................................................................................

(длъжност и наименование на лечебно заведение за болнична помощ)

ЕГН....................................

 1. ...................................................................................................................................................................

(трите имена)

........................................................................................................................................................................

(специалност за договор с РЗОК)

.......................................................................................................................................................................

(длъжност и наименование на лечебно заведение за болнична помощ)

ЕГН....................................

 1. ................................................................................................................................................................. -

(трите имена)

........................................................................................................................................................................

(специалност за договор с РЗОК)

.......................................................................................................................................................................

(длъжност и наименование на лечебно заведение за болнична помощ)

ЕГН....................................

 

Прилагам:

 1. Удостоверение/служебна бележка за всеки лекар от ръководството на ЛЗБП;
 2. Декларация от лекарите за упражняване на не по-малко от 5 ч. седмично труд в ЛЗИБП;
 3. Работен график за всеки от лекарите в ЛЗИБП.

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

 • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
 • чрез лицензиран пощенски оператор
 • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
 • като вътрешна куриерска пратка на адрес:……………………………………..…………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

 • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

 • по електронен път на адрес:………………………………………………………………….

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

                                                                                                            

 

Подпис:......................