Становище класификация отпадъци

ДО

ДИРЕКТОРА                                                                     Директор ДНЗБ:

НА РЗИ-ПЛОВДИВ                                                          Началник отдел:

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От................................................................................................................................................................

(лицето, което представлява лечебното заведение)

в качеството си на представител на Фирма: …………………………………………….................................................................................................

ЛК №………………………………………………………… ЕГН …………………………………….

Адрес: ………………………………………………………………………………………………….

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО Директор,

Моля разрешението Ви за Обект:……………………………………….…………………………….

Гр………………………………. ул. …………………………………………………………………..

Съдебна регистрация: Ф.Д.№ …………………………..…при ……………………………. Окржен съд ЕИК/БУЛСТАТ: …………………………………………………………………………………..

Телефон за връзка: …………………………………………

да бъде издадено Становище за класификация на отпадъците.

 

            Прилагам:

  1. Копие от попълнен работен лист за класификация на отпадъците с определен шестцифрен код на отпадъка в 2 екземпляра по Приложение № 5 от Наредба № 2 от 23.07.2014 г. ДВ бр.66/2014 г.

В работния лист притежателят на отпадъци е длъжен да класифицира сам отпадъците, образувани в резултат от дейността му, като при наличие на огледални кодове отпадъкът се класифицира с код, отбелязан със знак (*).

  1. Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъкът. Лечебните заведения посочват видовете дейности, съобразно профила си /АГ, Хирургични, Диализни, Трансфузионни, стоматологични и др./ с кратко описание на системата за управление на опасните отпадъци съгласно изискванията на чл.8 ал.1 от Наредба № 1 от 09.02.2015 г. ДВ бр.13/2015 г.
  2. Информационни листове за безопасност на химичните вещества и препарати, които се използват в лечебното заведение за лабораторна и образна диагностика, в резултат на които се образува отпадък.

 

Декларирам, че желая изходният документ да бъде получен:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка на адрес:……………………………………..…………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:………………………………………………………………….

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

 

Дата:   ......................................                                            Подпис: