Предложение ЛКК


Вх. № ...................................................

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

в качеството на

............................................................................................................................................................

адрес

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(област, община, град, ул., №)УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Предлагам съгласно чл. 104, ал. 1 от Закона за здравето и чл. 7, ал. 4 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи считано от .................................. г. към

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрационен номер на лечебното заведение

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на лечебното заведение)

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес на лечебното заведение – област, община, град, ул., №)

представлявано от

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

да определите следните състави на обща и специализирани ЛКК:

 

Обща лекарска консултативна комисия

 

1. Председател

 

д-р ...........................................................................................

                               име и фамилия на лекаря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Код специалност *                                                                                               ЕГН на лекаря

 

 

 

 

- специалист по вътрешни болести

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               УИН на лекаря

 

2. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

                               име и фамилия на лекаря

                                                                                                                             ЕГН на лекаря

 

                                                                                               

 

 

 

 

 - специалист по ............................................                                                                            
код специалност                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

 

3. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

                               име и фамилия на лекаря

                                                                                                                             ЕГН на лекаря

 

                                                                                              

 

 

 

 

 - специалист по ............................................                                                                            
код специалност                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина   

4. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

                               име и фамилия на лекаря

                                                                                                                             ЕГН на лекаря

                                                                                               

 

 

 

 

 - специалист по ............................................                                                                            
код специалност                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

 

5. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

                               име и фамилия на лекаря

                                                                                                                             ЕГН на лекаря

 

                                                                                              

 

 

 

 

 - специалист по ............................................                                                                             
код специалност                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

6. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

                               име и фамилия на лекаря

                                                                                                                             ЕГН на лекаря

                                                                                               

 

 

 

 

 - специалист по ............................................                                                                            
код специалност                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

Работно време на комисията:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Специализирана лекарска консултативна комисия

 

 

 

 

                                    по ...............................................................

 

                                                                                                          код специалност**

 

1. Председател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

     име и фамилия на лекаря/лекаря по дентална медицина                                                                                                                                                                                       ЕГН

                                                                                               

 

 

 

 

 - специалист по ............................................                                                                            
код специалност                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

2. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 д-р ...................................................................................

                               име и фамилия на лекаря