Предложение ЛКК промяна

 

Вх. № ...................................................

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ПЛОВДИВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

от ........................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, представляващо лечебното заведение)

 

в качеството си на ............................................................................................................................

 

адрес ..................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

(област, община, град, ул., №)

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Предлагам съгласно чл. 104, ал.1 от Зкона за здравето, чл. 6, ал.1 и чл. 7, ал. 4 от Правилника и устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи считано от ................................... г. към

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрационен номер на лечебното заведение

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на лечебното заведение)

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(адрес на лечебното заведение – област, община, град, ул., №)

 

представлявано от ............................................................................................................................

(трите имена на лицето представляващо лечебното заведение)

 

да бъдат извършени следните промени, касаещи състава на ЛКК, определен от Вашата Заповед № .................../.....................:

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(основание на промяна)

  ☐ Промените/☐ Закриете състава на : *

 

Обща лекарска консултативна комисия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       **

 

1. Председател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** - специалист по вътрешни болести                                                                        
код специалност                                                                                                                                           УИН на лекаря

 

2. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

3. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

4. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

5. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

Работно време на комисията:

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Специализирана лекарска консултативна комисия №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       **

 

 

 

 

 

                                         по .................................................      ****

                                                                                                        код специалност

 

1. Председател

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

2. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

3. Член

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р ..................................................................................................

                                                         име и фамилия на лекаря                                                                  ЕГН на лекаря

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- специалист по ........................................
код специалност                                                                                                                   УИН на лекаря/ЛПК на лекаря по дентална медицина

 

РЕЗЕРВНИ ЧЛЕНОВЕ:

4. Член