Заявление за опасни отпадъци 1795

Вх. №……………/……………………..

                                                                                              Директор Д НЗБ:

ДО

ДИРЕКТОРА НА                                                              Началник отдел:

РЗИ - ПЛОВДИВ

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

От..........................................................................................................................................................................

/трите имена/

в качеството си на представител на Фирма: ……………………………………………...............................

ЛК №…………………………………………. ЕГН ………………………………………………………….

Адрес: …………………………………………………………………………………………………………..

 

Г-н /г-жо Директор,

Моля разрешението Ви за Обект:……………………………………….…………………………………...

Гр………………………………. ул. ………………………………………………………………………….

Съдебна регистрация: Ф.Д.№ …………………………..…при ……………………………. Окръжен съд БУЛСТАТ: ……………………………………………………………………………………………………..

Телефон за връзка: …………………………………………………………………………………………….

Да бъде издадено Хигиенно заключение за извършване на дейности с опасни отпадъци от хуманната медицина.

 

         Прилагам:

 1.Становище за класификация на отпадъците

 2.Описание на технологичния процес, в резултат на който се образува отпадъка; класификация на отпадъка.

3.Декларация за годишното количество генериран отпадък от хуманната медицина.

  1. Документ за платена държавна такса.

 

Заявител: …………………………………………………………………………………………

/Трите имена/

Желая, индивидуалният административен акт, за който е подадено заявление/уведомление/искане

вх.№ ………………/……………….…..г.,  да получа:

  • в деловодството на РЗИ Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка

На адрес: ……………………………………………………………………………………………………………………………....

                Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката

  • като международна препоръчана пощенска пратка

                Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:…………………………………………………………………………

 

 

Дата: ......................................                                     Подпис:.................................