Заявка за микробиологичен анализ

 

Вх. №…………………………………..

                                                                                             

ДО                                                                                        Директор ДНЗБ:

ДИРЕКТОРА                                                                    

НА РЗИ - ПЛОВДИВ                                                        Началник отдел:

 

 

 

ЗАЯВКА

 

От лечебно заведение ...............................................................................................................................................................

Представлявано от...............................................................................................................................

Адрес.....................................................................................................................................................

ЕИК/БУЛСТАТ.............................

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  ДИРЕКТОР,

 

 

Моля да ни бъде извършен:

  • микробиологичен анализ на.................броя проби - вода за диализа по показател общ брой на мезофилните аероби и факултативно-анаеробните

микроорганизми;

  • микробиологичен анализ на.................броя отпечатъкови проби;
  • микробиологичен анализ на.................броя проби за стерилност.

(отбелязва се исканото изследване)

 

 

 

 

 

Дата:                                                                                     Подпис: