Процедура 259

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

 

Структура на РЗИ - Пловдив

 

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

259

ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИ/ПОДРОБНИ  УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ

Правно основание

Чл.35 от Закон за здравето

Чл.18, ал.1 от Наредба № 36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол

чл. 127, ал. 2 и чл.128, ал. 6 от Закона за устройство на територията.  

 

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

  • Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което желае да получи здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план.

  • Необходими документи:

За здравно заключение за съгласуване на проект за общ/подробен устройствен план:

1. Заявление по образец;

2. Окомплектована проектна документация:

За общи и подробно-устройствени планове (ОУП и ПУП):

- актуална скица от Общински служби по Земеделие или от Служба по геодезия, картография и кадастър Пловдив

- разрешение за изработване на проект за ПУП ;

- проектна документация по части (градоустройство, ВиК, Ел);

- решение от РИОСВ за инвестиционното намерение

- при необходимост друга допълнителна информация, с цел преценка спазване на здравния риск

3. Документ за платена такса.

  • Вътрешен ход на процедурата:

 По служебен път заявлението от звеното за административно обслужване се предава на Директора на РЗИ-Пловдив, който резолира до Директора на Д ОЗ, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот.

Заявлението и приложените документи се предават ежедневно на Директора на Д„ОЗ” за резолюция до Началник отдел „ПБПЗиЗТЕ”, което се отразява в единна автоматизирана информационна система за документооборот и се вписват в дневник за постъпилите за разглеждане документации, който съдържа:

1. датата на внасяне на проектната документация;

2. адрес на възложителя;

3. наименование и адрес на обекта;

4. фаза на проектиране;

5. дата на провеждане на експертния съвет;

6. дата на изготвяне на здравното заключение.

Експертите разглеждат документацията към преписката, дават писмено становище в 1 екземпляр на бланка - образец за спазване на здравните норми. Началникът на отдела изготвя заключение въз основа на дадените от специалистите становища.

Така подготвената документация се представя от началника на отдела и/или от друг експерт към Дирекция ОЗ, за обсъждане и разглеждане на Експертен съвет (ЕС) на РЗИ на провежданите ежеседмични заседания. След обсъждане от членовете на съвета се взема единно решение от ЕС при РЗИ, което се отразява в протокол от експертния съвет и се изготвя здравно заключение за съгласуване на проект, съгл. Приложение № 4 към чл. 18 от Наредба № 36 на МЗ за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол:

1. „СЪГЛАСУВА„  проекта за Общи/ подробни устройствени планове;

2. „НЕ СЪГЛАСУВА” проекта за Общи/ подробни устройствени планове, като се посочват конкретните несъответствия.

3. При непълнота на изискуемите документи се уведомява писмено възложителя, спира се срока на разглеждане до окомплектоването на документацията.

По утвърден образец главният специалист  в „ПБПЗ и ЗТЕ”, извършва техническо оформяне на документа и предава документацията за подписи от Нач. на отдел “ ПБПЗ и ЗТЕ”, Директор на Д “ОЗ” и Директор РЗИ.

Здравното заключение с оценка се издава в три екземпляра – един за заявителя, един за архива на отдела с прикрепен оригинал на заявлението и становище, и един за архив към звеното за административно обслужване към  Дирекция „АПФСО”. Проектната документация за ПУП, за която е издадено положително здравно заключение се подпечатва с печат „СЪГЛАСУВА” в част градоустройство.

Цялата служебна преписка се съхранява в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”.

Срок за изготвяне на документа:

Здравно заключение се изготвя в срок до 14 работни дни от подаване на документите.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на здравното заключение:

След писмена молба от заинтересованото лице и разрешение от Директора на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в Дирекция „ОЗ” и архива на инспекцията текст „ДУБЛИКАТ”.

Основания и ред за изтегляне на входирана документация:

Възложителят подава заявление (свободен текст) до Директора на РЗИ, който преценява дали документацията може да бъде изтеглена.

Действия, които трябва да се предприемат при изгубване или унищожаване на  здравното заключение:

След писмена молба от заинтересованото лице и разрешение от Директора на РЗИ се издава заверено копие на оригиналния документ, съхраняван в Дирекция „ОЗ” и архива на инспекцията текст „ДУБЛИКАТ”.

Основания и ред за отмяна на  здравното заключение:

Директорът на РЗИ има право да отмени здравното заключение при поискване от възложителя, който е променил инвестиционното си намерение, със заявление (свободен текст).

Началникът на отдел докладва на Директора за промяната в обстоятелствата, след което Директорът издава Заповед за отмяна на  здравно заключение.

 

Образци на формуляри

Заявление до директора на РЗИ-Пловдив

 

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Действието му се прекратява при настъпване на промяна в обстоятелствата, при които е било издадено.

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Заплаща се такса  в размер на 55 лв. съгласно чл.24 от Тарифа за таксите, които се събират от органите на ДЗК по Закона за здравето;

 

 

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.