Здравно заключение 259

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

 

Изх. №…….........../………….............г.

 

 

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА  ОБЩ / ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН (УСТРОЙСТВЕНА СХЕМА)

 

ВИД НА ПРОЕКТА:

ТЕРИТОРИЯ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

АДРЕС: гр. (с.)

ул. (ж.к.)

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №  

 

СЪГЛАСУВА (НЕ СЪГЛАСУВА)

 

Проекта за общ /подробен устройствен план (устройствена схема) за:

 

ПУП-ПРЗ за обект:........................ съответства на здравните норми и изсквания

 

Основание да не се съгласува:

 

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл. 35 от Закона за здравето, чл. 18, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и чл. 121 , ал.2, чл. 127, ал. 2 ,чл. 128, ал. 6  от Закона за устройство на територията.

 

 

 

 

 

 

 

..............................................

Директор на Регионална здравна инспекция-Пловдив