Процедура 258

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –

ПЛОВДИВ

 

 

Структура на РЗИ - Пловдив

 

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

 

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

 

258

ЗАЛИЧАВАНЕ НА РЕГИСТРАЦИЯ НА ОБЕКТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА БУТИЛИРАНИ НАТУРАЛНИ МИНЕРАЛНИ, ИЗВОРНИ И ТРАПЕЗНИ ВОДИ

 

Правно основание

Закон за храните - чл.16, ал. 2

Органът,  който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел:

Целта на настоящата процедура е да се укаже реда и условията за заличаване от регистъра на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води.

Предмет:

Заличаване на вписаните в регионалния регистър на РЗИ – Пловдив обекти за производство на:

1.натурални минерални води;

2.изворни води;

3.трапезни води.

 Заявител:

Всяко физическо или юридическо лице, което е преустановило дейността си обекта за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води на територията на област Пловдив.

 

 Условия и ред за заличаване на регистрацията на обекта от Регистъра, воден от РЗИ-Пловдив

Регистрацията на обектите за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води се заличава, на основание чл.16, ал. 2 от Закона за храните при:

1. прекратяване на дейността по искане на лицето, което извършва производство в обекта;

2. настъпила промяна в предназначението на обекта;

3. установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;

4. системни нарушения на хигиената на храните и на чл.12, ал.1, т.3 от Закона за храните, констатирани от компетентните органи, а именно не се прилагат и не се поддържат добрите производствени практики и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостно внедряване на системата е неприложимо;

5. неизпълнение на принудителни административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол по чл.30, ал.1, т.5, 6, 8, 10 и 11 от Закона за храните.

Необходими документи

Заявление до Директора на РЗИ-Пловдив от лицето, подало уведомление за откриване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води или упълномощено от него лице.

Вътрешен ход на процедурата

Заличаването на регистрацията се извършва с писмена заповед на Директора на РЗИ при:

1. Заявление от лицето, подало уведомление за откриване на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води или упълномощено от него лице:

От деловодството заявлението се предава на Директора на РЗИ, който резолира до директорите на Д „ОЗ”. Следва резолюция до началник на отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” и последваща до изпълнител. Всички резолюции се отразяват в интегрираната информационна система за предоставяне на електронни услуги. Изпълнителят подготвя заповедта за заличаване на обекта, която се съгласува с юрист, поставя се номер на Заповедта от Регистър на заповедите за заличаване на обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води и същата заедно с досието на обекта се предава за подпис на Началник отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”, Директор Дирекция „ОЗ” и на Директора на РЗИ.

2. Когато са налице обстоятелствата по чл.16, ал. 2, т. 4 и т.5 от Закона за храните, констатирани от държавен здравен инспектор, същият изготвя мотивирано предложение /проекто- заповед за заличаване/ която се съгласува с юрист. Поставя се номер на Заповедта от Регистър на заповедите за заличаване на обекти за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води. Заповедта за заличаване на обекта се предава за подпис на Началник отдел „ПБПЗ и ЗТЕ”, Директор Дирекция „ОЗ” и на Директора на РЗИ.

Заповедта се издава в 4 екземпляра (1 за лицето, 1 към досието в отдела, 1 за досие при технически сътрудник в отдел „ПБПЗ и ЗТЕ” и 1 за архив към звеното за административно обслужване към  Дирекция АПФСО).

Образци на формуляри

Заявление – по образец

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата:  ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване: http://www.rzipd.com/

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Такси – не се дължат

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министърът на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

Редът е определен в Административно – процесуалния кодекс, в 14 дневен срок от съобщаването на ИАА.

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

 

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.