Заповед 258

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

                                                          

 

 ЗАПОВЕД

№ ……../………….. г.

за заличаване на регистрация на обект за бутилиране

на натурални минерални, изворни и трапезни води

 

На основание на чл. 16, ал. 2, т. 1 от Закона за храните

/обн. ДВ бр.90/1999 г., изм и доп. ДВ бр.8/2011 г./

 

ЗАЛИЧАВАМ

от Регистъра на обектите  за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води

регистрацията на обект:       …………………………………………………………

                                             (вид и  наименование  на обекта)

адрес: гр./с. ………………….    община ………………….

Ул. ……………………   №   , бл.  вх.  ап.     

на фирма   “………………………..” ……..

 (пълно наименование на лицето – юридическо или ЕТ)

със седалище гр./с. ………………….

адрес на управление: гр./с. ………………….                               община ………………………..

Ул. ……………………                                                                    №   , бл.  вх.  ап.

ЕИК …………………………..

 

считано от ………………….г.

с което се обезсилва удостоверение за регистрация № …………………/…………………. г.

и експлоатацията на обекта се спира.

 

ПРИЧИНИ ЗА ЗАЛИЧАВАНЕТО:

  1. По искане на лицето, което извършва производство/търговия, заявено с писмо вх. № ………. г.
  2. настъпила промяна в предназначението на обекта;
  3. установяване на нарушения на здравните изисквания, създаващи непосредствена и голяма опасност за здравето на потребителите;
  4. системни нарушения на хигиената на храните и на чл.12, ал.1, т.3 от Закона за храните, констатирани от компетентните органи, а именно не се прилагат и не се поддържат добрите производствени практики и системата за анализ на опасностите и критични контролни точки или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостно внедряване на системата е неприложимо;
  5. неизпълнение на принудителни административни мерки, наложени от органите на държавния здравен контрол по чл.30, ал.1, т.5, 6, 8, 10 и 11 от Закона за храните.

 

Копия от заповедта се изпращат до фирмата-собственик, до председателя на управителния съвет на Българска асоциация хранителна и питейна индустрия.

По основание на чл. 31, ал.2,т.1 от ЗХ, заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК, което не спира нейното изпълнение.

   

      ДИРЕКТОР: ______________________