Заявление за свидетелство за имунизационно състояние

Вх.№........................................                                            

 

ДО

ДИРЕКТОРА                                                                     Директор ДНЗБ:

НА РЗИ - ПЛОВДИВ                                                        Началник отдел:

                                                                    

З А Я В Л Е Н И Е

От..................................................................................................................................................................

(трите имена на български език)

………………………………………………………………………………………………………………

(трите имена на латиница, съгласно личната карта или международния паспорт)

Адрес: ...........................................................................................................................................................

…………………………………………………………………   ЕГН ……………………………………

Тел.за контакт: ..............................................

           

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО  Директор,

            І. Моля да ми бъде издадено свидетелство за имунизационно състояние.

Повод: за чужбина;  за детско заведение;  за училище;  други причини

………………………………………………………………………………………………………………

Прилагам копие от ЛАК, АСУПИ, ЗОК, имунизацонен паспорт, талон от ЛЗ.

Забележка:

  1. Задължително да се отбележи адреса в Пловдивска област, на който е живяло детето от 0 до 3 г. възраст. Гр./с/………………………………………………………………………………………………………..
  2. Задължително да се отбележат имената на училищата, които лицето е посещавало в Пловдивска област до 2000 г.

І клас – училище …………………………………гр./с/………………………………………….

V клас – училище ………………………………  гр./с/………………………………..................

VІ клас – училище ……………………………… гр./с/……………………………….................

Х клас – училище ………………………………  гр./с/………………………………..................

            ІІ. Моля да ми бъде разрешено извършване на справка за имунизационното състояние на ………………………………………………………………………………… лица, за които прилагам списък,в предварително уговорен ден и час.

 

Декларирам че желая, индивидуалният административен акт да получа:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка на адрес: ……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:……………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

 

Дата:   ......................................                                            Подпис: