Заявление за международен сертификат за имунизации

Вх.№........................................                                            

 

ДО

ДИРЕКТОРА                                                                     Директор ДНЗБ:

НА РЗИ-ПЛОВДИВ                                                          Началник отдел:

                                                                    

 

З А Я В Л Е Н И Е

               

от (трите имена)   ....................................................................................................................................

живущ: гр.(с.)........................................................... община .................................................................

ж.к./ ул. .......................................................№ .......бл. ..... вх. .... ап. ......... тел. ...................................

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми се издаде международен сертификат за имунизации  …………………..

........................................................................................................................................................

с адрес: гр.(с.)................................................................................................................................

ул.  ......................................................................................... № ............. тел. .............................

 

І. Прилагам следните документи:

 

  1. Документ за идентификация /Лична карта, международен паспорт, др./
  2. Заявление по образец;
  3. Данни за проведени имунизации и реимунизации/копие на лична амбулаторна карта; Здравноосигурителни книжки; имунизационен паспорт; талон от лечебно заведение/
  4. Документ за платена държавна такса

 

ІІ. Декларирам че желая, индивидуалният административен акт да получа:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка на адрес: ……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:……………………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

 

 

 

Дата:……………………………                                                        С уважение: