Списък на издадените от Директора на РЗИ Пловдив актове 2019

Списък на издадените актове от директора на РЗИ – Пловдив през 2019 г.
     
№ на АУ Предоставени административни услуги през 2019 год. Брой
2 Предоставяне на достъп до обществена информация 19
258 Заличаване на регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 1
259 Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план 539
268 Издаване на становище относно готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източници на йонизиращи лъчения 62
341 Предоставяне на специални формуляри на аптеки за поръчка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 214
465* Заличаване от регистъра на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписитe 47
466 Издаване на удостоверение за регистрация на обект за производство на бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води 1
467 Издаване на международен сертификат за имунизации 328
477 Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ 9
558 Издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации 17
881 Изготвяне на  протокол за извършена проверка във връзка с издаване на лицензия за търговия на едро или дребно и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 28
882 Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение 116
883 Издаване на становище за класифициране на отпадъци 206
961 Издаване на служебна бележка за сключване на договор с РЗОК за осъществяване на специализирана извънболнична помощ, при недостатъчност на регистрираните практики 209
1088 Заличаване от регистъра на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 1
1089 Издаване на разрешение за пренасяне на покойници извън страната 2
1102 Регистрация и заверка на лична здравна книжка 8183
1335* Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища . 201
1336 Прекратяване на разрешение за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина 1
1338 Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация 1
1349 Издаване на удостоверение за регистрация на дрогерия 3
1350 Изготвяне на здравна оценка на седмичните учебни разписания на ученици 519
1552 Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение 633
1553 Издаване на разрешение за дейности по разрушаване или отстраняване на азбест и/или азбестосъдържащи материали от сгради, конструкции, предприятия, инсталации или кораби 1
1573 Издаване на хигиенно заключение за получаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека 20
1659* Издаване на удостоверение при промяна на обстоятелствата на лечебните заведения за извънболнична помощ, хосписите и лечебната дейност в медицинските факултети и факултетите по дентална медицина на висшите медицински училища. 144
1660 Издаване на удостоверение за съответствие с изискванията на Наредба № 49 от 2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят   устройството, дейността и вътрешния ред на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове във връзка с получаване на разрешение за осъществяване на лечебна дейност. 11
1793 Издаване на удостоверение за регистрация на лицата, практикуващи неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве 5
1870 Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект 70
2133 Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП 3) 15
2134 Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП 2) 9
2155 Предоставяне на специални рецептурни бланки на лечебни заведения за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 4590
2241 Издаване на становище за унищожаване на лекарства 1
     Общ брой издадени актове 16206