Информация класифицирана като "служебна тайна"

З А П О В Е Д

№ 358 /14.06.2012г. 

гр. Пловдив   

     

На основание чл. 26, ал. 3 от ЗЗКИ, чл. 21 от Правилника за прилагане на ЗЗКИ

О Б Я В Я В А М :

Списък  на категориите информация в Организационната единица  “Регионална здравна инспекция – Пловдив”, подлежащи на класификация като “служебна тайна”

      

Служебна тайна е онази информация, съдържаща се в материал или документ, към която са налице обществени интереси, има опасност от увреждането на обществените интереси и при нерегламентиран достъп или разгласяване се създават опасности за нанасяне на трудно поправими, големи или ограничени вреди на държавата или защитени със закон интереси.

Списъкът на категориите информация класифицирана, като Служебна тайна съдържа, създаваната, обработвана и съхранявана в РЗИ - Пловдив и МЗ - София информация, както и предоставяната на структурите от здравната мрежа в областта.

Категориите определени от списъка подлежат на актуализиране в зависимост от функциите и задачите за решаване, поставени на Инспекцията от МЗ, както и законовите интереси, които чрез класифицирането на дадена информация се защитават.

Ръководителите на здравни/лечебни заведения в рамките на Организационната единица “РЗИ - Пловдив”, при необходимост могат да допълват списъка на категориите информация класифицирана като „служебна тайна” според естеството на задачите им.

Списъкът на категориите информация включва:

 • - Фактите и обстоятелствата, които длъжностните лица, упражняващи здравен контрол, научават при изпълнение на своите задължения, с изключение на случаите, когато е налице заплаха за здравето и живота на гражданите – чл.47 от Закона за здравето.
 • - Документи, съдържащи мнения и препоръки, изготвени от или за МЗ и РЗИ становища и консултации, свързани с оперативната подготовка на актовете на Министерството и Инспекцията, които нямат самостоятелно значение.
 • - Информация за събития, дейности, нарушения и други, която се докладва по установения ред на МЗ, с изключение  на изготвената и предадена на средствата за масово осведомяване, засягаща здравето и безопасността на населението.
 • - Материалите от проверките, извършвани от РЗИ по указания от МЗ и от държавните органи имащи такива права определени със закон, ако не са класифицирани като държавна тайна. 
 • - Мерките и организационно-техническите средства, касаещи режима на охрана, физическата защита и сигурността на обектите, здравните и лечебни заведения, административни сгради и др.
 • - Схеми, системи и документи, свързани с организация на охраната и пропускателния режим на обектите от здравната мрежа.
 • - Схемата на сградата, разпределение, предназначение и разположение на службите и специалните помещения /освен тия касаещи конкретни дейности по приемане и предаване на документи, отчети и др. съгласно изискванията и естеството на работата в Инспекцията/.
 • - Схемите, местоположението и техническите характеристики на сигнално-охранителната техника.
 • - Организацията на сървърната мрежа и информационната система.
 • - Данни и сведения за местонахождението и характеристиките на скривалища, укрития, складове, лаборатории и постове за наблюдения, както и средства за защита на личния състав.
 • - Планове, материали, справки, информация и места за провеждане на съвещания, на които се разглеждат въпроси, съдържащи информация класифицирана като служебна тайна. 
 • - Специални планове и картни листове, на които са нанесени обекти и данни с важно значение за икономиката и за сигурността на страната, в това число и на обекти от здравеопазването.
 • - Информация, данни и документи, изготвени за и от кадастъра, касаещи стратегически и особено важни обекти от здравната мрежа, съгласно Закона за кадастъра и имотния регистъра ако не са класифицирани като държавна тайна.
 • - Указания и документи по отбранително-мобилизационната подготовка, не представляващи държавна тайна по смисъла на чл.25, Приложение 1 от ЗЗКИ.
 • - Заявки, отчети, списъци и контролни числа за отсрочване от повикване във въоръжените сили на офицери, сержанти и войници от резерва и на техника от лечебните и здравни заведения в областта.
 • - Информация, обосноваваща нормите за натрупване на резерв от лекарства, медикаменти, медицинско имущество и др. за работа при БАК и кризи от военен характер. - Документи свързани с указания на МЗ за използване на резервите от лекарства, медикаменти и мед. имущество.
 • - Документите на управителните органи на търговските дружества от системата на здравеопазването, свързани с изпълнение на функциите им по управление на дружествата.
 • - Предложения /оферти/ на фирми по обявени търгове и/или при избор на изпълнителни на задачи, доставчици по оферти, както и всякакви данни за участниците, отнасящи се до оценката им по време на тръжните процедури.
 • - Информацията за медицинската документация, съдържаща информация заздравното състояние на лица, проведено лечение и др., представляваща лекарска тайна и тайна на болния, получена в РЗИ – Закона за здравето
 • - Информация относно данните съдържащи се в Националния регистър на пациентите в Метадонови програми.
 • - Информация относно данните съдържащи се в служебния регистър по дейности по трансплантация на органи, тъкани и клетки.
 • - Информация, свързана с процеса на преобразуване или закриване на лечебни заведения, до издаване на нормативния акт и заповед на Министъра на здравеопазването.
 • - Информация, свързана с подготовката на национални програми и тяхното финансиране до издаване на съответния нормативен акт за публикуването им в медиите.
 • - Информация за проект на нормативни актове, свързани с дейността на лечебните заведения до тяхното обнародване.
 • - Информация, свързана със здравословното състояние на пациенти, получена от съдебно, административни и от органи на изпълнителната власт до приключване на съответните проверки.
 • - Данни свързани с личността на чужденец, търсещ или получил закрила, станали известни по време на лечение на територията на Република България, от разпространението на които може да се застраши неговата сигурност.
 • - Информация, свързана с осиновено дете, кандидат осиновители и тяхното здравословно състояние.
 • - Информация за движението на законно придобитите и изразходвани количества наркотични вещества и техните препарати, отчитани от лицата, получили лицензии за дейности с наркотични вещества или разрешение по чл. 73 от ЗКНВП.
 • - Информация относно изземването, съхранението и унищожаването на незаконно придобити и съхранявани наркотични вещества.
 • - Информация, касаеща изискванията на МВР за сигурност и охрана, в случаите на участие в комисия по унищожаването на наркотични вещества.
 • - Факти и обстоятелства, които представляват производствена и търговска тайна, с оглед защита интересите на физическите и юридическите лица, станали известни на органите на държавен контрол при осъществяване на контрол по Закона за здравето, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
 • - Факти и обстоятелства, които представляват производствена и търговска тайна, с оглед защита интересите на физическите и юридическите лица, станали известни на органите на държавен контрол при осъществяване на контрол по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и препарати върху:
 • - химичните вещества и препаратите по отношение на класифицирането, опаковането и етикирането им;
 • - нотифицираните химични вещества;
 • - опасните химични вещества и препаратите, за които са определение ограничения или забрани за търговия и употреба.
 • - Информация за личните данни от протоколите на заразените със СПИН.

           Списъкът на гореописаните категории информация да се сведе до знание на служителите, които имат право на достъп до класифицирана информация, представляваща “служебна тайна”. Началниците на отдели да изготвят протоколи за запознаване на същите с настоящата заповед срещу подпис.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед ще изпълнявам лично.