Суициди

 

        Самоубийствата представляват един от проблемите с непрекъснато нарастваща обществена значимост. Eдин от параметрите, с които се оценява нивото на психично здраве и социално благополучие на всяко едно общество е суицидното поведение.

        Съществуват три понятия, които включват формите на суицидно изживяване и поведение: суицидни идеи, суицидни опити и самоубийства.

        Идеята за самоубийство може да означава: мисъл за смърт въобще, желание за смърт и суицидна идея в буквалния смисъл.

         Суицидният опит е едно преднамерено само-увреждане, ограничено в къс интервал от време, при което извършителят на действието не може да знае със сигурност дали ще го преживее или не, а самоубийството е опит, довел до смърт.

 

        По данни на изготвен от Дирекция „Медицински дейности” към РЗИ – Пловдив „Анализ на суицидите в Пловдивска област”, общият брой на суицидните действия през 2018 г. са – 278. С фатален край са завършили 82 или 29.5% от случаите.

        В сравнение с 2017 г. се наблюдава намаление в регистрираните суицидни действия, завършили с фатален край, както по абсолютен брой, така и процентно спрямо общия брой.

        При анализ по възрастов признак на регистрираните суицидни действия през 2018 г. най-голям брой случаи се отчитат при населението на възраст от 18 до 29 години – 57 случая. През 2017 г. „водеща” по този показател е възрастовата група на навършилите 70 години – 56 случая. Суицидните опити при децата на възраст от 5 до 17 години са намалели с 5 бр. спрямо 2017 г., когато са били 14. От 2000 г. насам през 2018 г. броят на суицидните опити при момичетата е най-нисък – 7, което е 1.8‰0.

        По отношение на социалната структура на лицата, извършили суицидно действие през 2018 г. на територията на Пловдивска област, най-голям е делът на работещите – 33.5%, следвани от групата на пенсионерите – 24.8% и безработните – 24.1%. 

        При анализ на причините, водещи до суицидно действие, в Пловдивска област е видно, че през 2018 г. с най-голяма тежест са случаите, касаещи се за лица с установено психично заболяване – 22.5%. На второ място като причина са семейните конфликти – 19.1%.

     

Разпределение на суицидните действия по причини през 2018 г.

      Сезонната крива на суицидните действия през 2018 г. показва неравномерно разпределение на броя им. Суицидните опити са с най-голяма честота през месеците октомври и май.

 

Сезонно разпределение на суицидните действия в Пловдивска област

САМОУБИЙСТВА

Суицидната смъртност в областта за 2018 г. е 12.3‰00,  което е понижение в сравнение с 2017 г. със стойност 14.0‰00. Затвърждава се тенденцията смъртността, резултат от суицидно действие, в селата да е по-висока, отколкото в градовете.

През 2018 г. 46.6% от суицидните опити при мъжете завършват със смърт, а сред направилите опит да отнемат живота си жени, този процент е 14.3%.

През 2018г. в Пловдивска област най-голям брой суицидни действия, завършили със смърт, са в групата 40-49 години – 23.2%.  Прекъсва се набелязаната в предишните години тенденция опитите за самоубийство при навършилите 70 години да са с летален изход.

 

Разпределение на суицидите, завършили с екзитус, според причините, които са ги предизвикали

       Методът за самоубийство отчасти е свързан с достъпа до различни средства, но е набелязана закономерност, имаща отношение с доминирането на мъжкия пол при суицидантите.

       За разлика от парасуицидите, където най-голям дял има медикаментозното  самоотравяне, при осъществените суициди най-често прилагания способ и през 2018 г. е самообесването – 45.1% и хвърлянето от  високо  – 18.3%. През 2017 г. тези два способа са също водещи и представляват съответно 46.8% и 19.1% от общия брой.

       При опитите за самоубийство чрез медикаментозно отравяне 2.0% завършват със смърт. При суицидантите, използвали като способ удавяне, хвърляне под транспортно средство или изгаряне, опитът е с летален изход.

       През 2018 г. с най-голям брой суицидните действия завършили със смърт са  месеците май (13 случая) и март (10).

       По-голяма част от хората, които правят суицидни опити имат нужда да бъдат чути или разбрани и търсят това в дните непосредствено преди опита за самоубийство.
      Отделете малко време за конкретния човек, изслушайте притесненията му, предложете емоционалната си подкрепа без да бързате да давате съвети!