Лаборатория "Физични Фактори"

Лаборатория „Физични фактори”

Предмет на дейност:

Изследване на физични фактори на околната среда и на жизнената среда в помещенията на жилищни сгради, сгради със смесено предназначение и обществени сгради, включително на обекти с обществено предназначение, по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за здравето.

Видове услуги:

Измервания и оценка на съответствието съгласно нормативните изисквания на:

  1. Нива на шум - L [dB], включително проникващ.
  2. Нива на интензитета на електричното поле - Е [V/m] и на интензитета на магнитното поле - Н [А/m] на технологични излъчващи съоръжения, както и нива на плътността на мощността S [W/m2] на електромагнитното поле, на излъчващи съоръжения на базови и приемно-предавателни станции, разположени в близост до жилищни,  детски, учебни и лечебни заведения, по границите на ХЗЗ.
  3. Нива на осветеност – Е [lx].
  4. Нива на параметрите на микроклимата: температура – [0C], относителна влажност [%], скорост на движение на въздуха [m/s] и плътност на ИЧР(топлинно облъчване) - [W/m2].    
Процедура:

Измервания се извършват, след подаване на заявление за измерване (по образец) или по сигнал.

Срок за извършване на изследванията:

10 дни – от датата на подаване на сигнала;

30 дни – от датата на подаване на заявлението.

Такси:

Заплащането на изследванията е съгласно Tарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето. При подаване на сигнал такса не се дължи.

#

ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА - ШУМ, ВИБРАЦИИ,ОСВЕТЛЕНИЕ, МИКРОКЛИМАТ, ЛЪЧЕНИЯ

Такса

(ЛВ)

1.       

Измерване на постоянен шум за една точка

7.00

2.       

Измерване на непостоянен шум за една точка

7.00

3.       

Измерване на изкуствено осветление за една точка

7.00

4.       

Измерване и изчисляване на микроклимат с електронна апаратура за една точка

17.00

5.       

Измерване и изчисляване на постоянен и непостоянен шум за едно работно място

32.00

6.       

Измерване и изчисляване на вибрации-система “ръка-рамо” или ”цяло тяло” за един вид измерване

45.00

7.       

Измерване на ел.магнитно поле за едно работно място - компютър

16.00

8.       

Измерване на ел.магнитно поле,за едно работно място- подстанции за високо напрежение, кабинети или помещения по физикална и рехабилитационна медицина

42.00