ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН в ПИТЕЙНАТА ВОДА В гр. Първомай, с. Крушево, с. Градина, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ и с. Болярино, ОБЩИНА РАКОВСКИ

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН в ПИТЕЙНАТА ВОДА В гр. Първомай, с. Крушево, с. Градина, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ и с. Болярино, ОБЩИНА РАКОВСКИ

Отклонение по показател естествен уран в питейната вода в гр. Първомай, с. Крушево, с. Градина и с. Болярино.

 

Във връзка с извършен мониторинг от „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив и представени резултати от извършен анализ на проби от питейната вода от централното водоснабдяване на с. Крушево и с. Болярино е установена стойност на естествен уран  - 38,0 ± 3,3 µg/l – за с. Крушево и  34,4 ± 3,0 µg/l за село Болярино при определена максимална стойност - 30 µg/l , съгласно Наредба  № 9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В тази връзка РЗИ – Пловдив уведомява, че водата в населените места – гр. Първомай, с. Крушево, с. Градина /трите населени места са в една зона на водоснабдяване – зона „Първомай“/ и село Болярино е ограничена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна.

Водата може да се използва за хигиенни цели.

Мярката ще бъде в сила до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.