ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН В ПИТЕЙНАТА ВОДА В с. БЯЛА РЕКА И с. КАРАДЖАЛОВО, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.

ОТКЛОНЕНИЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ ЕСТЕСТВЕН УРАН в ПИТЕЙНАТА ВОДА В с. Бяла река и с. Караджалово, ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ.

Отклонение по показател естествен уран в питейната вода в с. Бяла река и село Караджалово, община Първомай.

 

            Във връзка с извършен мониторинг от РЗИ – Пловдив по насочен здравен контрол е установена стойност на естествен уран в питейната вода от централното водоснабдяване на с. Бяла река и с. Караджалово, община Първомай - 0,034 ± 0,004 mg/l при определена максимална стойност - 0,03 mg/l, съгласно Наредба  № 9  за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

            В тази връзка РЗИ – Пловдив уведомява, че водата в населените места – село Бяла река, село Православен /двете населени места са в една зона на водоснабдяване – зона „Бяла река“/ и село Караджалово е ограничена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна.

            Водата може да се използва за хигиенни цели.

Мярката ще бъде в сила до получаване на лабораторни резултати, съответстващи на изискванията на Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

            На Интернет страницата на РЗИ - Пловдив в раздел „Здравна информация“, секция „Седмичен бюлетин“, „Мониторинг на питейната вода“ своевременно се публикуват резултатите от извършените лабораторни анализи за състоянието на качеството на питейната вода в област Пловдив.