СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "МЛАДШИ ЕКСПЕРТ" В ОТДЕЛ МИ В ДИРЕКЦИЯ НЗБ