ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Регионална здравна инспекция – Стара Загора обявява провеждане на избор на лечебно заведение за възлагане на дейности за 2022 г. по Националния план за действие за периода 2022-2023 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие  на ромите 2021-2030 г., приоритет „Здравеопазване“, приета с Решение № 278 на Министерския съвет от 2022 г., за извършване на не по-малко от 500 флуорографски профилактични прегледи в населени места с компактно ромско население в област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от областта, с предоставен от РЗИ – Стара Загора мобилен флуорографски кабинет, в срок до 10.11.2022 г. със задача:

 

Осъществяване на не по-малко от 500 флуорографски профилактични прегледи  с мобилен флуорографски кабинет в населени места с компактно ромско население в област Стара Загора и на такива със затруднен достъп до лечебни заведения в населени места от област Стара Загора.

Цена: 8050 лв. (осем хиляди и петдесет лева), включваща всички разходи дейността, за медицински персонал, шофьор, поддръжка на медицинската апаратура, сервиз на автомобила, обслужване на мобилния кабинет, охрана и др.

 

Кандидатите могат да подадат заявление за участие от 30.08.2022 г. до 16:30 ч. на  13.09.2022 г.