СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "СЧЕТОВОДИТЕЛ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО