ЗАПОВЕД ЗА ПРЕУСТАНОВЯВАНЕ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ПЛАНОВ ПРИЕМ И ПЛАНОВА ОПЕРАТИВНА ДЕЙНОСТ В ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА ПОМОЩ.