СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ДО КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА "ЮРИСКОНСУЛТ" В ДИРЕКЦИЯ АПФСО