Становище за унищожаване на лекарски продукти

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Изх. № ………../……20……. г.

 

ДО                                         

ИЗПЛЪНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР

НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛЕКАРСТВАТА

СОФИЯ

 

 

 

СТАНОВИЩЕ

за унищожаване на лекарствени продукти

 

На основание чл. 9, ал. 5 от Наредба № 4 от 2018 г. за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствените продукти и във връзка със заявление с вх. № ........................ / ....................... .     на...................................................................................

                                                                                 (наименование на заявителя)

с адрес на управление: гр./с. ..........................................................., община ........................................, ул./бул. ............................................................................. № .........., ЕИК: ............................................................., беше извършена проверка на ................................. г. в обект с адрес: гр./с. ........................................., община ..........................., ул./бул. ............................................... № ........, при която се констатира, че лекарствените продукти, описани в заявлението, съдържащо .......................... бр. позиции на обща стойност .............................. лв., са негодни за употреба поради ..........................................................................................................

...........................................................................................................................................................

и следва да бъдат унищожени.

 

Подпис: .......................................................

                     (директор на РЗИ)

                                 печат