Процедура 558

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

ПЛОВДИВ

 

Структура на РЗИ - Пловдив

Адрес

Гр. Пловдив, ул. Перущица № 1, п.к. 4000

Контакти:

телефон

факс

електронна поща

интернет страница

032 / 646 655; 0884 546 225

032 / 643 438

rzipd@plov.net ; rzi-plovdiv@mh.government.bg

www.rzipd.com

БУЛСТАТ

176030673

Работно време на РЗИ - Пловдив

от 08:30 до 17:00 часа

 

558

 

ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЗИНФЕКЦИИ,  ДЕЗИНСЕКЦИИ И ДЕРАТИЗАЦИИ

Правно основание

Чл.7 и чл.8 ал.2 от Наредба № 1/05.01.2018г. за условията и реда  за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. (Обн. ДВ бр.7/19.01.2018г.

чл. 46 от  Закона за Здравето.

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето – код 05.01

Органа който предоставя услугата

Директор РЗИ Пловдив

Работно време на Звеното за административно обслужване

 

от 08:30 до 17:00 часа, без прекъсване за обедна почивка

Процедура по предоставяне

Цел: Придобиване на правоспособност за изпълнители на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация.

Обхват: Обучение и издаване на удостоверения за изпълнители на ДДД дейности

Позоваване: Чл.7 и чл.8 ал.2 от Наредба № 1/05.01.2018г. за условията и реда  за извършване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация. (Обн. ДВ бр.7/19.01.2018г.

чл. 46 от  Закона за Здравето.

Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето – код 05.01

Отговорности: Отговорност за изпълнение на процедурата носи старши инспектор

( биолог)  в отдел “МИ”- Паразитология, Д “НЗБ”

Ред на действия:

1.    Подават се заявления за участие в курс за изпълнители  на ДДД  дейности до Директора на РЗИ- Пловдив.

2.    Обявява се дата за провеждане на курса.

3.    Кандидатите за участие в курс предоставят ксерокопие на диплома за завършено средно образование.

4.    Обучението на лицата се заплаща в РЗИ в съответствие с тарифата на таксите.

5.    Продължителност на обучението-40 учебни часа.

6.    Всеки курс завършва с изпит, като на успешно издържалите го лица се издава удостоверение за извършители на ДДД дейности.

7.    РЗИ гр. Пловдив води служебен  регистър на издадените удостоверения.

Образци на формуляри

Приложение 1- Заявление за участие в курс за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции,  дезинсекции и дератизации.

Начини на заявяване на услугата

Със заявление на гише в звеното за административно обслужване

Със заявление по електронна поща

Със заявление по пощата

Устно, на гише в звеното за административно обслужване

Заявлението може да бъде подавано и по електронен път, подписано с електронен подпис, основан на квалифицирано удостоверение за електронни подписи или квалифициран електронен подпис.

Информация за предоставяне на услугата по електоронен път

Ниво на предоставяне на услугата: Ниво 3

Интернет адреса на който се намира формуляра за нейното заявяване: http://www.rzipd.com/

Интернет адрес за служебно заявяване : : rzipd@plov.net

rzi-plovdiv@mh.government.bg

Вид на услугата: първична

Срок на действие на документа       /ИАА

Безсрочен

 

Такса или цените, основание за тяхното определяне и начините на плащане

Съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по закона за здравето (загл. доп. - дв, бр. 38 от 2011 г.)

За издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции,  дезинсекции и дератизации се събира такса в размер на 259 лв.

Таксата може да бъде платена по следните начини:

- На гише в административно звено за обслужване в брой

-На гише в административно звено за обслужване с банкова карта

-По банков път УНИКРЕДИТ БУЛБАНК  ПЛОВДИВ, БАНКОВА СМЕТКА  BG03UNCR75273154624101, БАНКОВ КОД  UNCRBGSF

 

Органът, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставяне на услугата

 

Министър на здравеопазването

Редът, включително сроковете за обжалване на действията на органа по предоставяне на услугата

 

Електронен адрес за предложение във връзка с услугата

rzipd@plov.net; rzi-plovdiv@mh.government.bg

Начини на предоставяне на резултата от услугата

o  в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено лице;

o  чрез лицензиран пощенски оператор:

o   като вътрешна препоръчана пощенска пратка;

o   като вътрешна куриерска пратка на адрес;

o   като международна препоръчана пощенска пратка.

o  по електронен път.