заявление 558

Вх.№........................................                                            

 

ДО

ДИРЕКТОРА                                                                      Директор ДНЗБ:

НА РЗИ - ПЛОВДИВ                                                        Началник отдел:

                                                                       

З А Я В Л Е Н И Е

  

от (трите имена)   .....................................................................................................................................

живущ: гр.(с.)........................................................... община ..................................................................

ж.к./ ул. .......................................................№ .......бл. ..... вх. .... ап. ......... тел. ....................................

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Моля, да бъда включен в курс за издаване на удостоверение за правоспособност за изпълнител на дезинфекции, дезинсекции и дератизации ................................................................

……………………………………………………………………………………………………………

 с адрес: гр.(с.)................................................ул.  ..................................................................... № ........ тел. ...............................................

 

І. Прилагам следните документи:

 

  1. Заявление за участие в курс за изпълнители на ДДД  дейности до Директора на РЗИ- Пловдив.
  2. Документ за платена държавна такса.

 

ІІ. Декларирам че желая, индивидуалният административен акт да получа:

  • в деловодството на РЗИ – Пловдив – лично или от упълномощено от мен лице:
  • чрез лицензиран пощенски оператор
  • като вътрешна препоръчана пощенска пратка
  • като вътрешна куриерска пратка на адрес: ……………………………………..………………

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и цената за пощенската услуга се заплаща от мен при доставяне на пратката.

  • като международна препоръчана пощенска пратка

Уведомен съм, че разходите са за моя сметка и се заплащат на административния/ компетентния орган, който от своя страна заплаща пощенската услуга на лицензирания пощенски оператор при подаване на пратката.

  • по електронен път на адрес:…………………………………………………………

Забележка: Вярното се отбелязва с Х.

 

Дата:……………………………                                                         С уважение: