Становище 268

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ПЛОВДИВ

Изх. №…………………

………………………………20    г.

ДО

....................................................

УПРАВИТЕЛ НА

....................................................

ГР. .............................................

УЛ. ............................................

 

С Т А Н О В И Щ Е

 

На Ваше Заявление  вх.№ ............................................

Относно  готовността за въвеждане в експлоатация на обект с източник на йонизиращо лъчение:

...........................................................................

/наименование на обекта с ИЙЛ; характеристики/

ГР. ........................  УЛ. ............................... №.........., ЕТ....,

/адрес на обекта/

............................................................................................................

/наименование на юридическото лице, което ще осъществява дейността/

 

Категория на обекта, съгласно чл. 137, ал.1, т.1 от Закона за устройство на територията: Първа, буква“Г“.

Към заявление ................................. е представен технически проект, част „Обосновка на радиационната защита” от дата .................., изготвен от  ...............................

За обекта са проведени предварителни приемни изпитвания, по реда на чл.35 от Наредба  №2 от 5 февруари 2018г. за условията и реда за осигуряване зацита на лицата при медицинско облъчване.

       Резултатите от извършения държавен здравен контрол и установяване на съответствието им с нормативните актове са отразени в Протокол № ....................... и Протокол № ............................. от инспекция на обект с ИЙЛ и Протокол № ........................ от контрол на радиационните параметри на работната и жизнена среда, от отдел “Радиационен контрол” към Дирекция “Обществено здраве” при РЗИ –Пловдив.

       Въз основа  на проведения държавен здравно-радиационен контрол в обекта, РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ПЛОВДИВ, ДИРЕКЦИЯ “ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, ОТДЕЛ  “РАДИАЦИОНЕН   КОНТРОЛ” счита, че: При извършването на строително-монтажните работи в обекта са ИЗПЪЛНЕНИ здравните норми и изискванията за радиационна защита, съгласно техническия проект, част „Обосновка на радиационната защита”  за осъществяване на дейност:

 

 

 

 

МЕДИЦИНСКА РЕНТГЕНОВА ДИАГНОСТИКА С

...................................................................

/наименование на дейността  и обекта  с ИЙЛ/

 

 Обектът СЪОТВЕТСТВА на здравните норми и изисквания за радиационна защита съгласно Закона за здравето и следните подзаконови нормативни документи:  Наредба №2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване; Наредба №13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на  радиационна защита при работа с рентгенови уредби  за медицински цели; Наредба за радиационна защита от 20 Февруари 2018г.; Наредба № 11 от 22 октомври 2018г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения; Наредба №32 за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с ИЙЛ.

ОБЕКТЪТ ( РЕНТГЕНОВА УРЕДБА ........................................................... Е ГОТОВ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

Дейността с ИЙЛ следва да се извършва след издаване на Лицензия от Агенцията за ядрено регулиране и уведомяване по реда на Наредба №9 от 21 март 2005г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от РЗИ, във връзка с чл.36, ал.1 от Закона за здравето.

 

Настоящото становище се издава на основание чл.35 от Закона за здравето и чл.27, ал. 1 от Наредба №13 от 16.12.2016г.  за осигуряване на  радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели.

 

          НАСТОЯЩОТО СТАНОВИЩЕ НЕ ОТМЕНЯ ИЗИСКВАНЕТО ЗА РАЗРЕШЕНИЯ, ПРЕДВИДЕНИ С ДРУГИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ И ДОКУМЕНТИ.

          Становището е валидно само с оригинални подписи и печат.

                                                   

..............................................

Директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив

 

Съгласувал:

.............................

Директор на дирекция  “Обществено здраве”

....................................................

Началник на отдел „Радиационен контрол“

Изготвил: 

...................................................................