Декларация за втори лекар

 

Вх. №……………/……………………..

 

ДО                                                                            

ДИРЕКТОРА НА                                                              Директор ДМД:

РЗИ – ПЛОВДИВ                                                             

Началник отдел:

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

            Долуподписаният, д-р ................................................................................

(имена на лицето, представляващо лечебното заведение по лична карта)

 

декларирам, че в практиката ми, регистрирана с удостоверение № ................от дата

 

....................................., И К № ....................................... ще работи като

 

 

втори лекар/втори лекар по дентална медицина

(подчертава се вярното)

 

Д-р...............................................................................................................

 

считано от ........................................... 20...... година.

 

            Прилагам следните документи:

 

  1. Диплома за висше образование №…………… дата ....................................
  2. Диплома за специалност № …………….. дата ............................................
  3. Документ за вписване и актуално членство в БЛС/БЗС.

 

           

Дата: ..................................                                                  Подпис: