Химични агенти и прах

ИЗМЕРВАНЕ НА ПРАХ И ХИМИЧНИ АГЕНТИ ВЪВ ВЪЗДУХ НА РАБОТНА СРЕДА

СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА

ХИМИЧНИ АГЕНТИ И ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВЪЗДУХА НА РАБОТНА СРЕДА ЗА ЕДНА ПРОБА

ТАКСА*

лв.

1.

Азотен диоксид /конц./

30.00

2.

Акрилонитрил

11.00

3.

Акролеин

18.00

4.

Алуминиеви аерозоли

17.00

5.

Алуминиев оксид в прах от изк.минерали

59.00

6.

Азбест в азбестоциментни прахове

85.00

7.

Бройна концентрация на азбестови или минерални влакна в смесен прах за една проба

82.00

8.

Амоняк /спектрофотометричен метод/

12.00

9.

Анилин /спектрофотометричен метод/

32.00

10

Ацетон /нефелометричен метод/

13.00

11

Етелацетат/ацетати /спектрофотометричен метод/

32.00

12

Алкални аерозоли

16.00

13

Бензин /емулсионен метод/

11.00

14

Бензен

13.00

15

Бром /колориметричен метод/

17.00

16

Бромооводород

17.00

17

Бромоформ

12.00

18

Винилхлорид

19.00

19

Дибутилфталат

18.00

20

Епихлорхидрин

17.00

21

Етиленгликол

17.00

22

Етилендиамин

21.00

23

Етиленов оксид

16.00

24

Железни аерозоли

14.00

25

Живачни пари

23.00

26

Йод

28.00

27

Кадмиеви аерозоли

17.00

28

Капролактам

18.00

29

Кобалтови аерозоли

16.00

30

Манганови аерозоли

18.00

31

Свободен кристален силициев диоксид

258.00

32

Медни аерозоли

14.00

33

Метилакрилат

14.00

34

Метилен хлорид

17.00

35

Метилетилкетон

12.00

36

Меркаптани

12.00

37

Метилов алкохол

17.00

38

Молибденови аерозоли

21.00

39

Нафталин

16.00

40

Никелови аерозоли

17.00

41

Озон

14.00

42

Оловни аерозоли

15.00

43

Оцетна киселина

15.00

44

Перхлоретилен

15.00

45

Пиридин

17.00

46

Сероводород

18.00

47

Сярна киселина

17.00

48

Тетрахлорметан

14.00

49

Тиурам /тетраметилтиурам дисулфид/

15.00

50

2,4-Толуендиизоцианидат

13.00

51

Триетиламин

12.00

52

Трихлоретилен

11.00

53

Фенол

13.00

54

Флуороводород

14.00

55

Формалдехид

17.00

56

Фосфорен анхидрид

17.00

57

Фосфороводород

13.00

58

Халотан

13.00

59

Хидразин

16.00

60

Хлороформ

14.00

61

Хромови аерозоли

15.00

62

Циановодород

20.00

63

Циклохесанон

17.00

64

Цинкови аерозоли

15.00

65

Серен диоксид /спектрофотометричен метод/

13.00

66

Хлор

17.00

67

1,2-дихлоретан

184.00

68

Диетилов етер /колориметричен метод/, за 1 раб.място

16.00

69

Толуен /спектрофотометричен метод/

19.00

70

Хлороводород /нефелометричен метод/

11.00

71

Хидрохинон за 1 раб. място

132.00

72

n-бутилов алкохол

10.00

73

Диоктилфталат

49.00

74

Етиленов оксид /колориметричен метод/

22.00

75

Селенсъдържащи аерозоли /спектрофотометричен метод/ за 1 раб.място

275.00

76

Сероводород  за 1 раб.място

81.00

77

Стирен /фотометричен метод/

17.00

78

Разработване на проба за маслени аерозоли

11.00

79

Маслени аерозоли в разработена проба

1.00

80

Бройно дисперсно разпределение на праха

60.00

81

Масова концентрация на прах

46.00

82

Разработване на проба за метали

9.00

83

Отчитане на следи от метали в разработена пробаза 1 елемент

2.00

84

Изследване с индикаторна тръбичка за азотен диоксид за 1 раб.място

67.00

85

Изследване с индикаторна тръбичка за азотен оксид за 1 раб. място

67.00

86

Изследване с индикаторна тръбичка за амоняк за 1 раб. място

66.00

87

Изследване с индикаторна тръбичка за анилин за 1 раб. място

66.00

88

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетилен за 1 раб. място

67.00

89

Изследване с индикаторна тръбичка за ацеталдехид за 1 раб.място

25.00

90

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетон за 1 раб. място

67.00

91

Изследване с индикаторна тръбичка за ацетати за 1 раб. място

67.00

92

Изследване с индикаторна тръбичка за бензин за 1 раб. място

83.00

93

Изследване с индикаторна тръбичка за бензинови въглеводороди за 1 раб. място

86.00

94

Изследване с индикаторна тръбичка за бензен за 1 раб. място

66.00

95

Изследване с индикаторна тръбичка за бутанол за 1 раб. място

117.00

96

Изследване с индикаторна тръбичка за винилхлорид за 1 раб. място

120.00

97

Изследване с индикаторна тръбичка за въглероден диоксид за 1 раб. място

66.00

98

Изследване с индикаторна тръбичка за въглероден оксид за 1 раб. място

71.00

99

Изследване с индикаторна тръбичка за диетилов етер за 1 раб. място

67.00

100

Изследване с индикаторна тръбичка за етанол за 1 раб. място

117.00

101

Изследване с индикаторна тръбичка за ксилен  за 1 раб. място

67.00

102

Изследване с индикаторна тръбичка за метанол  за 1 раб. място

117.00

103

Изследване с индикаторна тръбичка за минерален терпентин за 1 раб. място

67.00

104

Изследване с индикаторна тръбичка за мравчена киселина  за 1 раб. място

66.00

105

Изследване с индикаторна тръбичка за оцетна киселина  за 1 раб. място

66.00

106

Изследване с индикаторна тръбичка за перхлоретилен  за 1 раб. място

55.00

107

Изследване с индикаторна тръбичка за пропан-бутан  за 1 раб. място

67.00

108

Изследване с индикаторна тръбичка за пропанол  за 1 раб. място

117.00

109

Изследване с индикаторна тръбичка за серен диоксид за 1 раб. място

66.00

110

Изследване с индикаторна тръбичка за сероводород за 1 раб.място

66.00

111

Изследване с индикаторна тръбичка за стирен за 1 раб. място

66.00

112

Изследване с индикаторна тръбичка за толуен за 1 раб. място

67.00

113

Изследване с индикаторна тръбичка за трихлоретилен за 1 раб. място

120.00

114

Изследване с индикаторна тръбичка за фенол за 1 раб. място

67.00

115

Изследване с индикаторна тръбичка за флуороводород за 1 раб. място

25.00

116

Изследване с индикаторна тръбичка за формалдехид за 1 раб. място

166.00

117

Изследване с индикаторна тръбичка за хлор за 1 раб. място

66.00

118

Изследване с индикаторна тръбичка за хлороводород за 1 раб. място

120.00

119

Изследване с индикаторна тръбичка за циановодород за 1 раб. място

141.00

120

Определяне концентрацията на N-хексан

67.00

 

*Забележка: Таксата е съгласно Тарифата за таксите, които се събират от органите на Държавния здравен контрол и Националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.