ТРИХИНЕЛОЗАТА

ДО ИЗП. ДИРЕКТОР  НА УМБАЛ

ДО  УПРАВИТЕЛЯ НА МБАЛ, ДКЦ, МЦ, МДЛ

ДО ОПЛ

      Епидемичните взривове и спорадични случаи на трихинелоза се регистрират ежегодно в различни области на страната, като всяка година броят на консумиралите и заболелите лица варира и трудно може да се прогнозира.

     От началото на 2019 г. са съобщени 43 заболели лица от 3 епидемични взрива на трихинелоза поради консумация на непроверено свинско месо и сурови/ полусурови месни продукти от дивиидомашни прасета. Характерно за възникналите трихинелозни взривове през 2019 г. е, че два от тях обхващат повече от една област и при всички  източниците  на инвазия са дивите свине.

     Заболяването започва най-често 5 до 25 дни след консумация на заразено с трихинели месо и месни продукти като луканка, суджук и др. Оплакванията най- често са: стомашно-чревен дискомфорт, висока температура, мускулни болки при движение, гълтане и дъвчене,отоци около очите и др. При поява на описаните оплаквания да се търси незабавно медицинска помощ от личния лекар и консултация с паразитолог.

    Напомняме Ви  за по- важните  противоепидемични мерки :

 1.Повишаване информираността и  клинико-епидемиологичната насоченост на медицинските   специалисти по отношение на заболяването трихинелоза  при пациенти с фебрилитет, миалгия, оточност по клепачите и лицето, алергични симптоми, еозинофилия,с цел своевременно откриване на първичните сигнални случаи, диагностициране и лабораторно потвърждаване на диагнозата.  В много от случаите трихинелозата се приема за остра вирусна инфекция, което води до отлагане на лечението и е възможно заболяването да протече тежко.

За целта е необходимо да се проведат колегиуми по места за запознаване с клиничните особености на заболяването и стриктното спазване на противоепидемичните мерки.

 2. Медицинските специалисти, открили болни от трихинелоза веднага съобщават по телефона  и  изпращат “Бързо известие” до РЗИ- Пловдив,  Дирекция “НЗБ”, отдел “МИ”- звено “Паразитология” ( Наредба № 21/ 2005 г.) .

 3. На консумиралите лица се извършват  серологични изследвания с РПХА или ЕЛИЗА, ПКК  еозинофилия, ЕКГ.  

4.  С цел изясняване на диагнозата се изпращат в РЗИ,  отдел “МИ”- Паразитология проби от консумираното съмнително месо и месни продукти, за да се направи санитарно-паразитологично изследване.

5. Заболелите от трихинелоза лица се хоспитализират в клиниката по “Инфекциозни болести “ към УМБАЛ “Свети Георги”.

    6.Лечебно-диагностичната дейност се извършва от паразитолозите към отделението по “Клинична паразитология” към УМБАЛ “Свети Георги”.