Тарифа за таксите които се събират по закона за лечебните заведения

ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ПО ЗАКОНА ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

В сила от 22.02.2011 г.

Приета с ПМС № 37 от 14.02.2011 г.

Обн. ДВ. бр.16 от 22 Февруари 2011г.

Раздел I.

Такси, събирани от регионалните здравни инспекции

Чл.  1.  (1)  За  издаване  на  удостоверение  за  регистрация  на  лечебно  заведение  за

извънболнична помощ и хоспис при първоначално вписване в регистъра на лечебните заведения

по чл. 41, ал. 1 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) се събира такса 52 лв.

(2) За издаване на  удостоверение  за регистрация на  лечебно  заведение при промяна на

вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 41, ал. 1, т. 3 - 5 и 7 от Закона за лечебните

заведения обстоятелства се събира такса 32 лв.

(3) За издаване на  удостоверение  за регистрация на  лечебно  заведение при промяна на

видовете дейности, за които е регистрирано лечебното заведение по чл. 41, ал. 1, т. 6 от Закона за

лечебните заведения, се събира такса 46 лв.

 

Чл.  2.  (1)  За  издаване  на  удостоверение  за  извършване  на  лечебна  и  диагностична

дейност по чл. 2а от Закона  за лечебните  заведения при първоначално вписване в регистъра по

чл. 41, ал. 2 ЗЛЗ се събира такса 32 лв.

(2) За издаване на удостоверение  за извършване на лечебна и диагностична дейност по

чл. 2а от Закона за лечебните заведения при промяна на вписаните в регистъра по чл. 41, ал. 2 от

Закона за лечебните заведения обстоятелства се събира такса 24 лв.

 

Чл. 3. За издаване на препис от  удостоверение  за регистрация на  лечебно  заведение  се

събира такса 5 лв.

 

Чл. 4. За издаване на удостоверение за обстоятелства, вписани в регистъра на лечебните

заведения по чл. 41, ал. 1 и 2 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 5 лв.

 

Раздел II.

Такси, събирани от Министерството на здравеопазването

Чл. 5.  (1) За издаване на разрешение  за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 от

Закона за лечебните заведения при първоначално вписване в регистъра по чл. 49, ал. 1 от Закона

за лечебните заведения се събира такса 1066 лв. 

(2) За издаване на разрешение  за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при

промяна на вписаните в регистъра на лечебните заведения по чл. 49, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от Закона за

лечебните заведения обстоятелства се събира такса 548 лв.

(3) За издаване на разрешение  за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46 ЗЛЗ при

промяна на видовете лечебни дейности, за които е издадено разрешението по чл. 49, ал. 1, т. 5 от

Закона за лечебните заведения, се събира такса 562 лв.

(4)  За  издаване  на  препис  от  разрешение  за  лечебна  дейност  по  чл.  46  от  Закона  за лечебните заведения се събира такса 9 лв. 

(5)  За  издаване  на  удостоверение  за  обстоятелства,  вписани  в  регистъра  на  лечебните

заведения по чл. 49, ал. 1 от Закона за лечебните заведения, се събира такса 9 лв.

 

Чл. 6. За самостоятелно оценяване на цялостната медицинска дейност по чл. 86, ал. 1, т. 1

от  Закона  за  лечебните  заведения  в  зависимост  от  вида  на  лечебното  заведение  се  събират

следните такси: 

 

Лечебно заведение  Такса

   в лв.

1. Лечебно заведение за болнична помощ:    

а) болница за активно лечение с до 10 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

2750

б) болница за активно лечение с от 10 до 13 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

3014

в) болница за активно лечение с от 14 до 16 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

3278

г) болница за активно лечение с от 17 до 19 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

3542

д) болница за активно лечение с от 20 до 22 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

4411

е) болница за активно лечение с от 23 до 25 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

4741

ж) болница за активно лечение с от 26 до 30 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

5071

з) болница за активно лечение с от 31 до 35 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

5401

и) болница за активно лечение с от 36 до 40 клиники или отделения по отделни медицински

специалности

5731

к) специализирана болница за активно лечение  2486

л) болница за долекуване и продължително лечение  2486

м) болница за рехабилитация  2486

н) болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация  3278

2. Комплексен онкологичен център  2750

3. Диализен център  2486

4. Център за трансфузионна хематология  2486

5. Дом за медико-социални грижи за деца  2013

6. Медико-диагностична лаборатория  2013

7. Медико-техническа лаборатория  2013

8. Медицински център  2013

9. Дентален център  2013

10. Медико-дентален център  2013

11. Диагностично-консултативен център   2013

12. Център за психично здраве  2013

13. Център за кожно-венерически заболявания  2013

14. Тъканна банка  2013

15. Център за спешна медицинска помощ  2013

    

 

Чл. 7.  (1) За самостоятелно оценяване на отделните медицински дейности на лечебните

заведения по чл. 6 се събира такса 1617 лв.

(2) Таксата  по  ал.  1  се  събира  за  всяка  структура  (клиника  или  отделение),  заявена  за

оценяване на съответната медицинска дейност.

 

Чл. 8.  (1) За самостоятелно оценяване на възможностите за обучение на студенти и/или специализанти на лечебните заведения по чл. 6 се събира такса 1617 лв.

(2)  За  самостоятелно  оценяване  на  индивидуална  или  групова  практика  за  първична

извънболнична медицинска помощ на възможностите за обучение на студенти, специализанти и

лекари за целите на продължаващото медицинско обучение се събира такса 420 лв.

 

Чл. 9. При провеждане на  едновременно оценяване на цялостната медицинска дейност,

на отделните медицински и други дейности и на възможностите  за обучение на студенти и/или

специализанти на лечебните заведения се събира само таксата по чл. 6.

 

Чл. 10. (1) За провеждане на контролно производство при постъпило в акредитационния

съвет  възражение  от  акредитиращото  се  лечебно  заведение на  лечебните  заведения по  чл.  6  се

събират следните такси:

1. за контролно производство на цялостната медицинска дейност - 2013 лв.;

2. за контролно производство на отделни медицински дейности - 753 лв.;

3.  за  контролно  производство  на  възможностите  за  обучение  на  студенти  и/или

специализанти - 753 лв.

(2) Таксите по ал. 1, т. 2 се събират за всяка структура (клиника или отделение), заявена

за контролно производство на съответната медицинска дейност.

 

Чл. 11. При първоначална акредитация на лечебни заведения или структури на лечебни

заведения се заплащат 50 на сто от таксите по чл. 6 и 7.

 

Чл.  12.  В  таксите  по  чл.  6,  7,  8  и  11  не  са  включени  разходи  за  командировки  на

председателите и членовете на експертните и контролните комисии. Тези разходи са за сметка на

лечебните заведения.

 

Заключителни разпоредби

 

Параграф единствен. Тарифата се приема на основание чл. 41, ал. 3, чл. 49, ал. 3 и чл. 88,

ал. 5 от Закона за лечебните заведения.

Прикрепен файлРазмер
Тарифа за таксите които се събират по закона за лечебните заведения.pdf107.3 KB