СПРАВКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ДИРЕКЦИЯ ”ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ” За периода от 26.03.2021г. – 01.04.2021 год.

 

 

ОТДЕЛ

ПБПЗ

и

ЗТЕ

ДЗК

РК

ЛИ

съответ-

стват

несъответ-стват

1. Проверки по писма на МЗ

 

 

 

 

 

2. Проверки

12

 

 

 

 

  • по текущ контрол

6

3

 

 

 

  • по регистрации

6

 

3

 

 

3. Проверки по дейности

 

 

 

 

 

    - по тютюнопушене

24

        2

 

 

 

  • ЗОХ 

 

 

 

 

 

  • закрити обществени места

24

        2 

 

 

 

  • детски и учебни заведения

 

 

 

 

 

  • открити обществени места

 

 

 

 

 

  • оптики

 

 

 

 

 

4. Тематични проверки

 

 

 

 

 

5. Издадени предписания

 

1

 

 

 

6. Издадени заповеди за спиране експлоатацията или дейност на обект

 

 

 

 

 

7. Съставени актове

 

 

 

 

 

8. Жалби и сигнали от граждани или институции

1

5

 

 

 

9. Взети проби

8

 

 

 

 

10. Издадени здравни заключения за съгласуване на проекти

17

 

 

 

 

11. Участие в приемателни комисии и издаване на становища

9

 

 

 

 

12. Контрол на радиационните параметри на работна среда

 

 

 

 

 

13. Съгласуване на площадки на обект с източник на йонизиращи лъчения

 

 

 

 

 

14. Съгласуване на инвестиционни проекти, част “Анализ и оценка на радиац.защита”

 

 

 

 

 

15. Анализ на радиационните параметри на факторите на жизнената среда

 

 

12

 

 

16. Оценка на учебни  разписания, здравни  анализи, хранене 

    204

 

 

 

 

17. Дейности по национални  програми

 

 

 

 

 

18. Лекции, беседи, семинарни  обучения

 

 

 

 

 

19. Консултативна дейност – тютюнопушене и др.

     15

 

 

 

 

20. Извършена лабораторна дейност по:

- ДЗК

- ЗТЕ

- жалби

- заявки на физически и юридически лица

 

 

 

 

-

13

-

35

 

-

2

-

7