РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.04.2021 г. – 30.04.2021 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

16.03.2021 г.

с.Брестник, област Пловдив

0,079±0,008

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

06.04.2021г

24.03.2021 г.

с.Пъдарско, област Пловдив проба 1

0,24±0,03

0,32±0,03

0,011±0,001

 

Не може да се определи

07.04.2021г

24.03.2021 г.

с.Пъдарско, област Пловдив проба 2

0,27±0,03

0,28±0,03

0,011±0,001

 

Не може да се определи

07.04.2021г

24.03.2021 г.

с.Пъдарско, област Пловдив проба 3

0,22±0,02

0,10±0,03

0,011±0,001

 

Не може да се определи

07.04.2021г

24.03.2021 г.

с. Борец, област Пловдив

0,20±0,02

0,22±0,02

0,011±0,001

Не може да се определи

07.04.2021г

05.04.2021 г.

гр.Клисура, област Пловдив

0,050±0,005

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

05.04.2021 г.

с. Климент, област Пловдив

0,053±0,005

0,042±0,004

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

12.04.2021 г.

с. Бенковски, област Пловдив

0,10±0,01

0,45±0,05

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

12.04.2021 г.

с. Царацово, област Пловдив

0,088±0,008

0,38±0,04

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

06.04.2021 г.

с.Лозен, област Пазарджик

0,068±0,007

0,17±0,02

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

06.04.2021 г.

с.Семчиново област Пазарджик

0,047±0,005

0,026±0,003

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

06.04.2021 г.

с.Бошуля, област Пазарджик

0,10±0,01

0,25±0,03

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

06.04.2021 г.

с.Малко Белово,област Пазарджик

0,082±0,008

0,24±0,02

˂0,003

˂0,1

26.04.2021г

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

 

 

                                                                                                                                   Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Метин Дормуш/