РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.03.2021 г. – 31.03.2021 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

09.02.2021 г.

гр.Димитровград, кв.”Габера”

0,10±0,01

0,33±0,03

0,0040±0,0004

˂0,1

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ с.Злато поле, област Хасково

0,25±0,03

0,90±0,09

0,012±0,001

Не може да се определи

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ с.Родопи, област Хасково

0,10±0,01

0,083±0,008

˂0,003

˂0,1

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ с.Узунджово, област Хасково

0,30±0,03

0,26±0,03

0,013±0,001

Не може да се определи

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ с.Сираково , област Хасково

0,48±0,05

0,42±0,04

0,017±0,002

Не може да се определи

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ с. Караманци, област Хасково

0,056±0,006

0,25±0,03

˂0,003

˂0,1

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ Ябълково, с. Мин.бани, област Хасково

0,096±0,009

0,028±0,003

˂0,003

˂0,1

04.03.2021г

09.02.2021 г.

ЗВ с.Сусам, област Хасково

0,43±0,04

0,45±0,05

0,010±0,001

Не може да се определи

04.03.2021г

16.02.2021 г.

ЗВ Св. Иван, област Смолян

0,066±0,006

0,028±0,003

˂0,003

˂0,1

09.03.2021г

16.02.2021 г.

ЗВ Лъки, област Смолян

0,060±0,006

0,27±0,03

˂0,003

˂0,1

09.03.2021г

16.02.2021 г.

ЗВ Еленска, област Смолян

0,035±0,004

0,081±0,008

˂0,003

˂0,1

09.03.2021г

16.02.2021 г.

ЗВ Требище, област Смолян

0,064±0,006

0,046±0,005

˂0,003

˂0,1

09.03.2021г

16.02.2021 г.

ЗВ Езерово, област Смолян

0,020±0,002

0,051±0,005

˂0,003

˂0,1

09.03.2021г

16.02.2021 г.

ЗВ Чеплетен, област Смолян

0,035±0,004

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

09.03.2021г

01.03.2021 г.

с.Розино, област Пловдив

0,024±0,002

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

18.03.2021г

01.03.2021 г.

с.Кърнаре, област Пловдив

0,026±0,003

0,081±0,008

˂0,003

˂0,1

18.03.2021г

01.03.2021 г.

с.Московец, област Пловдив

0,040±0,004

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

18.03.2021г

01.03.2021 г.

гр.Карлово, област Пловдив

0,042±0,004

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

18.03.2021г

08.03.2021 г.

с.Храбрино, област Пловдив

0,026±0,003

0,055±0,006

˂0,003

˂0,1

23.03.2021

08.03.2021 г

гр.Пловдив, бул.”България”

0,10±0,01

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

23.03.2021

10.03.2021 г.

с.Пъдарско, област Пловдив

0,23±0,02

0,31±0,03

0,017±0,002

Забележка(1)

22.03.2021

10.03.2021 г.

с.Болярино, област Пловдив

0,38±0,04

0,58±0,06

0,022±0,002

Забележка(1)

22.03.2021

15.03.2021 г.

с.Милево, област Пловдив

0,34±0,03

0,27±0,03

0,021±0,002

Забележка(1)

26.03.2021г

15.03.2021 г.

гр. Първомай, област Пловдив

0,35±0,04

0,10±0,01

0,013±0,001

Забележка(1)

26.03.2021г

15.03.2021 г.

с.Брягово, област Пловдив

1,02±0,10

0,20±0,02

0,038±0,004

Забележка(2)

26.03.2021г

15.03.2021 г.

с.Драгойново, област Пловдив

0,32±0,03

0,29±0,03

0,010±0,001

Забележка(1)

26.03.2021г

15.03.2021 г.

с.Православен, област Пловдив

0,54±0,05

0,15±0,02

0,011±0,001

Забележка(1)

26.03.2021г

15.03.2021 г.

с.Караджалово, област Пловдив

0,44±0,04

0,46±0,05

0,022±0,002

Забележка(1)

26.03.2021г

15.03.2021 г.

с.Казанка, област Стара Загора

 

 

0,015±0,001

 

26.03.2021г

15.03.2021 г.

с.Казанка, област Стара Загора

 

 

0,018±0,002

 

26.03.2021г

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

 Забележка(1):

- Въз основа на   извършени  предходни анализи за определяне на конкретни радионуклиди  от ИЯИЯЕ при БАН  и въз основа на принципа за изчисляване на индикативната доза съгласно т.2 от Приложение № 2б към чл.9, ал.3 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, може да се приеме, че индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv.

- При извършени анализи по ДЗК по радиологични показатели през 2019г., 2020 г. и 2021 г.  е видно, че обща алфа активност е със сходни стойности и последващи анализи за определяне на индикативна доза не са необходими.

Забележка(2):

Поради установена концентрация на естествен уран над максималната стойност, водата в съответната ЗВ не се използва за  питейни цели и приготвяне на храна от 2017 г.

                                                                                                                                   Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Яна Петрова/