РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.01.2021 г. – 31.01.2021 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

04.01.2021 г.

с.Паничери, област Пловдив

0,084±0,008

0,22±0,02

˂0,003

˂0,1

26.01.2021г

04.01.2021 г.

с.Мътеница, област Пловдив

0,045±0,005

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

26.01.2021г

04.01.2021 г.

с.Старосел, област Пловдив

0,050±0,005

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

26.01.2021г

04.01.2021 г.

с.Красново, област Пловдив

0,094±0,009

0,044±0,004

˂0,003

˂0,1

26.01.2021г

04.01.2021 г.

с.Кръстевич, област Пловдив

0,038±0,004

0,067±0,007

˂0,003

˂0,1

26.01.2021г

04.01.2021 г.

С.Мало Крушево, област Пловдив

0,046±0,005

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

26.01.2021г

 

 

 

 

 

 

 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                                                                                         

                                                                                                                                               Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Яна Петрова/