РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.12.2020 г. –31.12.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

03.11.2020 г.

с.Иваново , област Хасково

0,095±0,009

0,21±0,02

0,0070±0,0007

˂0,1

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с.Райново , област Хасково

0,32±0,03

0,32±0,03

0,013±0,001

Не може да се определи

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с.Черногорово , област Хасково

0,29±0,03

0,85±0,09

0,0080±0,0008

Не може да се определи

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с.Брод , област Хасково

0,096±0,009

0,44±0,04

0,0032±0,0003

˂0,1

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с.Крепост , област Хасково

0,49±0,05

0,60±0,06

0,011±0,001

Не може да се определи

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с.Светослав , област Хасково

0,090±0,009

0,56±0,06

˂0,003

˂0,1

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с. Славяново, област Хасково

0,10±0,01

0,41±0,04

˂0,003

˂0,1

01.12.2020г.

03.11.2020 г.

с. Черна могила, област Хасково

0,062±0,006

0,27±0,03

˂0,003

˂0,1

01.12.2020г.

22.12.2020 г.

с. Сърница, област Хасково

   

0,018±0,001

 

23.12.2020 г.

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                                                                                                                                          Изготвил:

                                                                                                                                                           /Гл.експерт  Метин Дормуш/