РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.11.2020 г. –30.11.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

13.10.2020 г.

с.Жребово , област Смолян

0,054±0,005

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

04.11.2020г.

13.10.2020 г.

с.Кестен , област Смолян

0,082±0,008

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

04.11.2020г

13.10.2020 г.

с.Триград , област Смолян

0,028±0,003

0,068±0,007

˂0,003

˂0,1

04.11.2020г

13.10.2020 г.

с.Михалково , област Смолян

0,032±0,003

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

04.11.2020г

13.10.2020 г.

с.Лясково , област Смолян

0,038±0,004

0,068±0,007

˂0,003

˂0,1

04.11.2020г

13.10.2020 г.

с.Върбина , област Смолян

0,073±0,007

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

04.11.2020г

20.10.2020 г.

с. Бъдеще, област Ст.Загора

0,098±0,009

0,13±0,01

˂0,003

˂0,1

16.11.2020 г.

20.10.2020 г.

с. Стрелец, област Ст.Загора

0,10±0,01

0,25±0,03

˂0,003

˂0,1

16.11.2020 г.

20.10.2020 г.

с. Тракия, област Ст.Загора

0,099±0,009

0,41±0,04

0,0075±0,0008

˂0,1

16.11.2020 г.

20.10.2020 г.

с. Бял извор, област Ст.Загора

0,34±0,03

0,21±0,02

0,017±0,002

не може да се определи

16.11.2020 г.

20.10.2020 г.

с. Опан, област Ст.Загора

0,40±0,04

0,26±0,03

0,023±0,002

не може да се определи

16.11.2020 г.

20.10.2020 г.

с. Бяло поле, област Ст.Загора

0,30±0,03

0,25±0,03

0,019±0,002

не може да се определи

16.11.2020 г.

27.10.2020 г.

с.Скална глава, област Кърджали

0,10±0,01

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

16.11.2020 г.

27.10.2020 г.

с.Петелево, област Кърджали

0,099±0,009

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

16.11.2020 г.

27.10.2020 г.

с.Габрово, област Кърджали

0,095±0,009

0,48±0,05

˂0,003

˂0,1

16.11.2020 г.

27.10.2020 г.

с. Житница, област Кърдджали

0,090±0,009

0,32±0,03

˂0,003

˂0,1

16.11.2020 г.

27.10.2020 г.

с.Бели пласт, област Кърджали

0,58±0,06

0,63±0,06

0,027±0,003

не може да се определи

16.11.2020 г.

27.10.2020 г.

с.Миладиново, област Кърджали

0,10±0,01

0,34±0,03

0,0037±0,0004

˂0,1

16.11.2020 г.

02.11.2020 г.

с. Царацово, област Пловдив

0,10±0,01

0,41±0,04

0,0075±0,0008

˂0,1

19.11.2020 г.

02.11.2020 г.

с. Радиново, област Пловдив

0,089±0,009

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

19.11.2020 г.

02.11.2020 г.

гр.Съединение, област Пловдив

0,090±0,009

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

19.11.2020 г.

02.11.2020 г.

с.Любен, област Пловдив

0,067±0,007

0,13±0,01

˂0,003

˂0,1

19.11.2020 г.

09.11.2020 г.

с.Голям Чардак, област Пловдив

0,10±0,01

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

19.11.2020 г.

             
             
             
 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

 

                                                                                                                                        Изготвил:

                                                                                                                                               /Гл.експерт  Яна Петрова/