РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.10.2020 г. –30.10.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

23.09.2020 г.

с. Бачково, област Пловдив

0,096±0,009

0,45±0,05

˂0,003

˂0,1

13.10.2020г.

28.09.2020 г.

с. Белащица, област Пловдив

0,096±0,009

0,36±0,04

˂0,003

˂0,1

13.10.2020г.

05.10.2020 г.

с.Беловица, област Пловдив

0,057±0,006

0,070±0,007

˂0,003

˂0,1

27.10.2020 г.

05.10.2020 г.

с.Старосел, област Пловдив

0,080±0,008

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

27.10.2020 г.

05.10.2020 г.

с.Паничери, област Пловдив

0,082±0,008

0,13±0,01

˂0,003

˂0,1

27.10.2020 г.

05.10.2020 г.

с.Калояново, област Пловдив

0,095±0,009

0,026±0,003

˂0,003

˂0,1

27.10.2020 г.

06.10.2020 г.

с.Ветрен дол, област Пазарджик

0,090±0,009

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

28.10.2020 г.

06.10.2020 г.

с.Симеоновец, област Пазарджик

0,071±0,007

0,048±0,005

˂0,003

˂0,1

28.10.2020 г.

06.10.2020 г.

с.Фотиново, област Пазарджик

0,057±0,006

0,15±0,01

˂0,003

˂0,1

28.10.2020 г.

06.10.2020 г.

с.Медени поляни, област Пазарджик

0,050±0,005

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

28.10.2020 г.

06.10.2020 г.

с.Цветино, област Пазарджик

0,094±0,009

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

28.10.2020 г.

             
             
             
 

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

 

                                                                                                                                        Изготвил:

                                                                                                                                               /Гл.експерт  Яна Петрова/