РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.08.2020 г. –31.08.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

14.07.2020 г.

с.Црънча, област Смолян

0,019±0,002

0,063±0,006

˂0,003

˂0,1

03.08.2020 г.

14.07.2020 г.

с.Забърдо, област Смолян

0,044±0,004

0,060±0,006

˂0,003

˂0,1

03.08.2020 г.

14.07.2020 г.

с.Павелско, област Смолян

0,063±0,006

0,068±0,007

˂0,003

˂0,1

03.08.2020 г.

14.07.2020 г.

с.Бърчево, област Смолян

0,014±0,001

0,046±0,005

˂0,003

˂0,1

03.08.2020 г.

14.07.2020 г.

с.Поляна, област Смолян

0,018±0,002

0,048±0,005

˂0,003

˂0,1

03.08.2020 г.

14.07.2020 г.

с.Чепинци, област Смолян

0,012±0,001

0,082±0,008

˂0,003

˂0,1

03.08.2020 г.

21.07.2020 г.

с.Тулово, област Стара Загора

0,025±0,003

0,069±0,007

˂0,003

˂0,1

10.08.2020 г.

21.07.2020 г.

с.Шаново, област Стара Загора

0,10±0,01

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

10.08.2020 г.

21.07.2020 г.

гр.Мъглиж, област Стара Загора

0,022±0,002

0,028±0,003

˂0,003

˂0,1

10.08.2020 г.

21.07.2020 г.

с.Селце, област Стара Загора

0,050±0,005

0,14±0,02

˂0,003

˂0,1

10.08.2020 г.

21.07.2020 г.

с.Борущица, област Стара Загора

0,027±0,003

0,055±0,006

˂0,003

˂0,1

10.08.2020 г.

21.07.2020 г.

с.Радунци, област Стара Загора

0,026±0,003

0,019±0,002

˂0,003

˂0,1

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

с. Свирково, област Хасково

   

0,026±0,002

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

с. Въгларово, област Хасково

   

0,012±0,001

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково, парк „Кенана”

   

0,012±0,001

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково,водоем Астика

   

0,015±0,002

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково, бул „Г.С.Раковски”

   

0,0070±0,0006

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково,кв.”Бадема”

   

0,0070±0,0006

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково, ул.”Архида”

   

0,012±0,001

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково,ул.”Добруджа”

   

0,015±0,002

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково, магазин „Практис”

   

0,017±0,002

 

10.08.2020 г.

04.08.2020 г.

гр. Хасково, кв. „Република

   

0,011±0,001

 

10.08.2020 г.

28.07.2020 г.

с.Търносливка, област Кърджали

0,042±0,004

0,53±0,05

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

28.07.2020 г.

с.Ахрянско, област Кърджали

0,032±0,003

0,11±0,01

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

28.07.2020 г.

с.Априлци, област Кърджали

0,027±0,003

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

28.07.2020 г.

с.Гривяк, област Кърджали

0,011±0,001

0,44±0,04

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

28.07.2020 г.

с.Дружинци, област Кърджали

0,028±0,003

0,38±0,04

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

28.07.2020 г.

с.Малкоч, област Кърджали

0,053±0,005

0,084±0,008

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

03.08.2020 г.

с.Три водици, област Пловдив

0,088±0,008

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

03.08.2020 г.

с.Ново село, област Пловдив

0,030±0,003

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

03.08.2020 г.

с.Цалапица, област Пловдив

0,011±0,001

0,26±0,03

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

03.08.2020 г.

с.Йоаким Груево, област Пловдив

0,092±0,009

0,31±0,03

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

03.08.2020 г.

с.Оризари, област Пловдив

0,10±0,01

0,27±0,03

˂0,003

˂0,1

17.08.2020 г.

04.08.2020 г.

с.Белица, област Хасково

0,094±0,009

0,21±0,02

0,0036±0,0004

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Вълче поле, област Хасково

0,086±0,009

0,37±0,03

˂0,003

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Малко градище, област Хасково

0,057±0,006

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Черничено, област Хасково

0,058±0,006

0,19±0,02

˂0,003

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Долно луково, област Хасково

0,027±0,003

0,052±0,005

˂0,003

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Ламбух, област Хасково

0,10±0,01

0,68±0,07

0,0038±0,0004

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Сърница, област Хасково

0,10±0,01

0,21±0,02

0,0042±0,0004

˂0,1

20.08.2020г.

04.08.2020 г.

с.Винево, област Хасково

0,097±0,009

0,53±0,05

0,0034±0,0003

˂0,1

20.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Лясково, област Добрич

0,10±0,01

0,20±0,02

˂0,003

˂0,1

27.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Черна, област Добрич

0,075±0,008

0,26±0,03

˂0,003

˂0,1

27.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Полк.Иваново, област Добрич

0,099±0,009

0,28±0,03

˂0,003

˂0,1

27.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Воднянци, област Добрич

0,097±0,009

0,57±0,06

˂0,003

˂0,1

27.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Росеново, област Добрич

0,10±0,01

0,52±0,05

0,0072±0,0007

˂0,1

27.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Зърнево, област Добрич

0,095±0,009

0,57±0,06

0,0065±0,0007

˂0,1

27.08.2020г.

12.08.2020 г.

с.Божан, област Добрич

0,078±0,008

0,17±0,02

˂0,003

˂0,1

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Пъдарско, област Пловдив

0,44±0,04

0,91±0,09

0,035±0,004

Забележка(2)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Борец, област Пловдив

0,20±0,02

0,33±0,03

0,015±0,002

Забележка(1)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Градина, област Пловдив

0,37±0,04

0,42±0,04

0,027±0,003

Забележка(1)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Караджалово, област Пловдив

0,44±0,04

0,44±0,04

0,029±0,003

Забележка(1)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

гр.Първомай, област Пловдив

0,43±0,04

0,19±0,02

0,028±0,003

Забележка(1)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Брягово , област Пловдив

0,66±0,07

0,78±0,08

0,044±0,004

Забележка(2)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Драгойново, област Пловдив

0,45±0,05

0,39±0,04

0,029±0,003

Забележка(1)

27.08.2020г.

10.08.2020 г.

с. Бяла река, област Пловдив

0,39±0,04

0,16±0,02

0,025±0,003

Забележка(1)

27.08.2020г.

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

       Забележка(1):

- Въз основа на   извършени  предходни анализи за определяне на конкретни радионуклиди  от ИЯИЯЕ при БАН  и въз основа на принципа за изчисляване на индикативната доза съгласно т.2 от Приложение № 2б към чл.9, ал.3 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, може да се приеме, че индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv.

- При извършени анализи по ДЗК по радиологични показатели през 2019г. и 2020 г.  е видно, че обща алфа активност е със сходни стойности и последващи анализи за определяне на индикативна доза не са необходими.

Забележка(2):Поради установена концентрация на естествен уран над максималната стойност, водата в съответната ЗВ не се използва за  питейни цели и приготвяне на храна от 2017 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Изготвил:

                                                                                                                                                           /Гл.експерт  Яна Петрова/