РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.07.2020 г. –31.07.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

24.06.2020 г.

с.Брани поле, област Пловдив

0,10±0,01

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

21.07.2020 г.

30.06.2020 г.

с. Ново село, област Пловдив

0,054±0,005

0,35±0,04

˂0,003

˂0,1

21.07.2020 г.

30.06.2020 г.

с. Йоаким Груево, област Пловдив

0,024±0,002

0,078±0,008

˂0,003

˂0,1

21.07.2020 г.

30.06.2020 г.

с.Злати трап, област Пловдив

0,10±0,01

0,62±0,06

˂0,003

˂0,1

21.07.2020 г.

06.07.2020 г.

с.Маноле, област Пловдив

0,044±0,004

0,089±0,009

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

06.07.2020 г.

с.Рогош, област Пловдив

0,080±0,008

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

07.07.2020 г.

с.Войводиново, област Пловдив

0,036±0,004

0,29±0,03

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

07.07.2020 г.

с.Динк, област Пловдив

0,092±0,009

0,040±0,004

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

07.07.2020 г.

с.Звъничево, област Пазарджик

0,051±0,005

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

07.07.2020 г.

с.Братаница, област Пазарджик

0,082±0,008

0,16±0,02

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

07.07.2020 г.

с.Црънча, област Пазарджик

0,010±0,001

0,36±0,04

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

07.07.2020 г.

с.Алеко Константиново, област Пазарджик

0,096±0,009

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

24.07.2020 г.

15.07.2020 г.

с.Бориславци, област Хасково

   

0,027±0,003

 

24.07.2020 г.

15.07.2020 г.

с.Свирково, област Хасково

   

0,030±0,003

 

24.07.2020 г.

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели