РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.06.2020 г. – 30.06.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

12.05.2020 г.

с.Гугутка, област Хасково

0,022±0,002

0,79±0,08

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Горноселци, област Хасково

0,085±0,008

0,23±0,02

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Покрован, област Хасково

0,039±0,004

0,060±0,006

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Одринци, област Хасково

0,10±0,01

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Меден бук, област Хасково

0,014±0,001

0,070±0,007

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Мандрица, област Хасково

0,065±0,007

0,070±0,007

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Попско, област Хасково

0,018±0,002

0,14±0,01

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

12.05.2020 г.

с.Камилски дол, област Хасково

0,10±0,01

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

08.06.2020 г.

01.06.2020г.

гр.Лъки, област Пловдив

0,032±0,003

0,056±0,006

0,0084±0,0008

˂0,1

16.06.2020 г.

01.06.2020г.

с.Нареченски бани, ул.”Панорама” №29, област Пловдив

0,063±0,006

0,24±0,02

0,0089±0,0009

˂0,1

16.06.2020 г.

01.06.2020г.

с.Нареченски бани, ул.”Панорама” до навеса, област Пловдив

0,035±0,004

0,18±0,02

0,0086±0,0009

˂0,1

16.06.2020 г.

01.06.2020г.

с.Нареченски бани, ул.”Панорама” до блок „Иглика”, област  Пловдив

0,027±0,003

0,23±0,02

0,0046±0,0005

˂0,1

16.06.2020 г.

03.06.2020 г.

ЗВ „Брезе”, област Смолян

0,014±0,001

0,028±0,003

˂0,003

˂0,1

23.06.2020 г.

03.06.2020 г.

ЗВ „Тънкото”, област Смолян

0,060±0,006

0,080±0,008

˂0,003

˂0,1

23.06.2020 г.

03.06.2020 г.

ЗВ „Цацаровци”, област Смолян

0,0085±0,0009

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

23.06.2020 г.

03.06.2020 г.

ЗВ „Оглед”, област Смолян

0,018±0,002

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

23.06.2020 г.

03.06.2020 г.

ЗВ „Грамаде”, област Смолян

0,022±0,002

0,085±0,009

˂0,003

˂0,1

23.06.2020 г.

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

        По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Яна Петрова/