РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.05.2020 г. – 31.05.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

21.04.2020

гр. Кричим, област Пловдив

0,042±0,004

0,15±0,02

˂0,003

˂0,1

13.05.2020

22.04.2020

с.Болярино, област Пловдив

0,42±0,04

0,61±0,06

0,025±0,003

Забележка(1)

13.05.2020

22.04.2020

с.Градина, област Пловдив

0,32±0,03

0,22±0,02

0,022±0,002

Забележка(1)

13.05.2020

22.04.2020

гр.Първомай, област Пловдив

0,30±0,03

0,14±0,01

0,025±0,003

Забележка(1)

13.05.2020

22.04.2020

с.Караджалово, област Пловдив

0,45±0,05

0,43±0,04

0,029±0,003

Забележка(1)

13.05.2020

22.04.2020

с.Православен, област Пловдив

0,38±0,04

0,21±0,02

0,028±0,003

Забележка(1)

13.05.2020

22.04.2020

с.Драгойново, област Пловдив

0,48±0,05

0,66±0,07

0,029±0,003

Забележка(1)

13.05.2020

22.04.2020

с.Брягово, област Пловдив

0,73±0,07

0,39±0,04

0,055±0,006

Забележка(2)

13.05.2020

22.04.2020

с.Милево, област Пловдив

0,31±0,03

0,12±0,01

0,025±0,003

Забележка(1)

13.05.2020

23.04.2020

с.Пъдарско, област Пловдив

0,54±0,05

0,17±0,02

0,044±0,004

Забележка(2)

13.05.2020

11.05.2020

гр. Баня, област Пловдив

0,024±0,002

0,091±0,009

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

11.05.2020

гр. Карлово, област Пловдив

0,011±0,001

0,020±0,002

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

11.05.2020

гр.Сопот, област Пловдив

0,021±0,002

0,028±0,003

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

11.05.2020

с.Климент, област Пловдив

0,034±0,003

0,042±0,004

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

11.05.2020

с.Михилци, област Пловдив

0,063±0,006

0,21±0,02

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Малка Верея, област Стара Загора

0,039±0,004

0,44±0,04

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Богомилово, област Стара Загора

0,046±0,005

0,28±0,03

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Могилово, област Стара Загора

0,10±0,01

0,32±0,03

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Стоян Заимово, област Стара Загора

0,055±0,006

0,37±0,04

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Средно Градище, област Стара Загора

0,035±0,004

0,29±0,03

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Спасово, област Стара Загора

0,073±0,007

0,33±0,03

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

22.04.2020

с.Рупки, област Стара Загора

0,073±0,007

0,12±0,01

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

28.04.2020

с.Млечино,област Кърджали

0,046±0,005

0,015±0,002

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

28.04.2020

с.Богатино,област Кърджали

0,049±0,005

0,10±0,01

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

28.04.2020

с.Долно Прахово,област Кърджали

0,023±0,002

0,082±0,008

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

28.04.2020

с.Чернигово,област Кърджали

0,030±0,003

0,061±0,006

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

28.04.2020

с.Боровица,област Кърджали

0,51±0,05

0,14±0,01

0,015±0,001

Не може да се определи

27.05.2020

28.04.2020

с.Чубрика,област Кърджали

0,041±0,004

0,082±0,008

˂0,003

˂0,1

27.05.2020

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

             По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 Забележка(1):

- Въз основа на   извършени  предходни анализи за определяне на конкретни радионуклиди  от ИЯИЯЕ при БАН  и въз основа на принципа за изчисляване на индикативната доза съгласно т.2 от Приложение № 2б към чл.9, ал.3 от Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, може да се приеме, че индикативната доза е по-малка от параметричната стойност от 0,1 mSv.

- При извършени анализи по ДЗК по радиологични показатели през 2019г. и 2020 г.  е видно, че обща алфа активност е със сходни стойности и последващи анализи за определяне на индикативна доза не са необходими.

Забележка(2):

Поради установена концентрация на естествен уран над максималната стойност, водата в съответната ЗВ не се използва за  питейни цели и приготвяне на храна от 2017 г.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Яна Петрова/