РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ АНАЛИЗИ ПО РАДИОЛОГИЧНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ПИТЕЙНА ВОДА, взети от пунктове – от чешми на потребителите, извършени от Регионална здравна инспекция – Пловдив по държавен здравен контрол през периода 01.04.2020 г. –15.04.2020 г.

дата на пробовзимане

Населено място

обща алфа

активност**

 

 

 

Bq/l

обща бета активност***

 

 

 

Bq/l

естествен уран*

 

 

 

mg/l

индикативна доза***

 

 

 

mSv/a

дата на протокола от анализа

 

 

04.03.2020

с.Долна Махала, област Пловдив

0,037±0,004

0,18±0,02

˂0,003

˂0,1

02.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, кв.”Болярово”

0,35±0,04

0,43±0,04

0,023±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, парк”Кенана”

0,37±0,04

0,44±0,04

0,024±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, водоем”Астика”

0,47±0,05

0,69±0,07

0,024±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, бул.”Г.С.Раковски”

0,21±0,02

0,64±0,06

0,011±0,001

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, кв.”Бадема”

0,40±0,04

0,19±0,02

0,018±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, ул.”Архида”

0,29±0,03

0,56±0,06

0,023±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, ул.”Добруджа”

0,29±0,03

0,39±0,04

0,018±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, магазин ”Практис”

0,28±0,03

0,57±0,06

0,019±0,002

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

гр.Хасково, кв.”Република”

0,26±0,03

0,12±0,01

0,011±0,001

Не може да се определи

06.04.2020

11.03.2020

с.Кадиево, област Пловдив

0,041±0,004

0,046±0,005

˂0,003

˂0,1

06.04.2020

17.03.2020

с.Кръстевич, област Пловдив

0,033±0,003

0,36±0,04

˂0,003

˂0,1

09.04.2020

17.03.2020

с.Красново, област Пловдив

0,096±0,009

0,30±0,03

0,0036±0,0004

˂0,1

09.04.2020

17.03.2020

с.Мътеница, област Пловдив

0,047±0,005

0,46±0,05

˂0,003

˂0,1

09.04.2020

17.03.2020

с.Граф Игнатиево, област Пловдив

0,094±0,009

0,27±0,03

˂0,003

˂0,1

09.04.2020

 

*Максимална стойност на показател естествен уран - 0,03mg/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

**Контролно ниво на обща алфа активност – 0,1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

***Контролно ниво на обща бета активност - 1Bq/l, съгласно Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

****Параметрична стойност на индикативна доза   ˂0,1mSv/a/милисиверт за година/, съгласно Наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели

                           По отношение констатираните резултати на обща алфа и обща бета активност над контролното ниво следва да се извършат допълнителни анализи на специфични радионуклиди и последващо изчисляване на индикативната доза по реда, определен в Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

 

                                                                                                                                                   Изготвил:

                                                                                                                                                         /Гл.експерт  Я. Петрова/