О Б Я В А

 

РЗИ – Пловдив,изпълнява проект "Внедряване на интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ - Пловдив" по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд , по Приоритетна ос III. “Качествено административно обслужване и развитие на електронното управление”, Подприоритет 3.1. “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Изпълнението на проекта цели чрез внедряването, актуализирането на интернет страницата на РЗИ-Пловдив и привеждането и в съответствие с визията и идентичността на държавната администрация и интегрирането към средата за електронни разплащания да изгради:                   

- Интегрирана интернет базирана софтуерна система; 

- Интернет портал на РЗИ-Пловдив – част от системата и основен инструмент за двупосочна комуникация между администрация и бизнеса;

- Електронно реализиране на цялостни услуги, включително доставка и разплащане;

- Качествени и достъпни административни услуги;

- Съкращаване на разходите и повишаванне на ефективността на административното управление;

-  Подобрен бизнес климат и създаване на антикуропционна среда;

-  Подобрена комуникация между администрацията, гражданите и бизнеса.

          Подробно описание на предоставяните услуги и начина за ползване на Внедрената интегрирана информационна система и предоставяне на електронни услуги в РЗИ – Пловдив, изпълнена по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд може да намерите в публикуваните в рубрика „ОПАК” брошури.

 Май 2013г.